suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Kaikilla oppilailla on oikeus erityisopetukseen, mikäli opetussuunnitelman taoitteiden saavuttaminen ei jostain syystä onnistu. Lyhytaikaisen tuen keino on tukiopetus. Jos tukiopetus koetaan riittämättömäksi, oppilaan on mahdollista saada tukea opntoihinsa kolmiportaisen tuen kautta. Kolmiportaiseen tuleen kuuluu yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleisen tuen keinoin oppilasta voidaan tukea esimerkiksi erityisopettajan ohjauskella tai opetusjärjestelyillä. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan opintosuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa tuki. Mikäli yleinen tai tehostettu tuki ei riitä, oppilaan on mahdollista saada erityistä tukea. Oppilaalle tehdään hallintopäätös erityiseen tukeen siirtymisestä ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskea suunnitelma, HOJKS. Erityistä tukea saavan oppilaan opintotavoitteita on mahdollista yksilöllistää.

Toimi näin

Mikäli havaitsette lapsenne opinnoissa tuen tarvetta, ottakaa yhteyttä ensisijassa luokanopettajaan tai -valvojaan. Yhdessä laaditaan suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijassa oppilasta pyitään auttamaan tukiopetuksen keinoin. Mikäli tämä on riittämätöntä, erityisopettaja ja luokanopettaja tai -valvoja kutsuvat tarvittaessa kokoon moniammatillisen asiantuntijaryhmän, joka yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa suunnittelee keinot oppilaan tukemiseen opinnoissan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervon kunta
Palvelusta vastaaTervon kunta
Alue Tervo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 1.9.2020