suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tammelan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Tammela
  • Julkinen palvelu

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista.

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Oppilaalla voi olla myös sellaisia oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, ettei työskentely suuressa ryhmässä onnistu. Tällöin lapsella on mahdollisuus saada pysyvästi opetusta erityisluokassa. Tammelan kunnalla on yhteistyösopimukset Forssan kaupungin Tölön koulun kanssa mukautetun, harjaantumis- ja dysfasiaopetuksen järjestämisestä.

Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityinen tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla. Erityisen tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen selvitykseen perustuen koulun oppilashuoltoryhmässä.

Tammelan kunnalla on sopimus Forssan kaupungin kanssa erityisopetuksen järjestämisestä Tölön koulussa. Sopimus koskee mukautettua (EMU), harjaantumis-(EHA) ja dysfasiaopetusta (EDY).

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan kaupunki
Palvelusta vastaaTammelan kunta
Alue Tammela
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tammelan kunta
Päivitetty: 1.12.2021