suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Rehtori vastaa oman koulunsa oppilaiden tuen järjestämisestä ja seurannasta. Pedagogisena asiantuntijana opettajalla on keskeisin rooli oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaisessa tunnistamisessa. Opettaja huolehtii yhteistyössä muiden opettajien kanssa sekä oppilaiden huoltajien kanssa moniammatillisesti oppilaan tuen suunnittelusta ja ohjaamisesta tarvittavan tuen piiriin. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen edellyttämään moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat ne opettajat, oppilashuollon toimijat, kuten kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä muut asiantuntijat, joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu tai toteuttaminen kulloinkin kuuluu. Erityisopetusta järjestetään erityiskouluissa ja yleisopetuksen kouluissa muun opetuksen yhteydessä, osa-aikaisessa erityisopetuksessa tai erillisissä pienryhmissä.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.

Toimi näin

Erityisopetukseen liittyvissä asioissa sinua neuvovat lapsesi koulun erityisopettaja tai erityiskoulujen rehtorit, joiden yhteystiedot löytyvät koulujen kohdalta tässä palvelussa tai koulujen nettisivuilta.

Opetuspäällikkö tekee päätöksen oppilaan erityiseen tukeen siirtymisestä pedagogisen selvityksen perusteella. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityistä tukea muutetaan tarvittaessa oppilaan tuen tarpeen mukaan uudella päätöksellä. Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.

Porin kaupungin sivistyksen toimialalta voit tiedustella lisätietoja Porin kaupungin erityisopetusjärjestelyistä sekä oppilaaksiotosta Porin kaupungin erityiskouluihin sekä lähikoulujen erityisen tuen pienryhmiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 16.5.2022