suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Tukea voi saada omassa lähikoulussa, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Tavoitteena on, että lapsesi voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan. Hän voi saada koulunkäyntinsä tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen portaalta toiselle siirryttäessä tuen tarve arvioidaan moniammatillisesti. Tuki tarkoittaa mm. tukiopetusta, opetuksen eriyttämistä ja osa-aikaista erityisopetusta. Kun lapsesi saa tukea tehostetusti, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan.

Jos tehostettu tuki ei riitä, lapsesi nostetaan erityiseen tukeen. Silloin hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan tavoitteet, pedagogiset menetelmät ja tarvittavat tukitoimet.

Koulu järjestää erityisopetuksen muun opetuksen yhteydessä omassa lähikoulussa, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta.

Lapsesi voi saada tukea myös erityisvahvuuksiensa kehittämiseksi.

Toimi näin

Ota yhteys lapsesi opettajaan tai koulun muihin asiantuntijoihin. Tarvittaessa koulu järjestää neuvottelun, jossa yhteistyössä kootaan lapsen tuen tarpeet ja suunnitellaan tukimuodot.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Lapsellasi on oikeus saada tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti ja riittävänä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 13.8.2021