suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Erityisopetusta koskeva laki korostaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tukeen. Mikkelissä oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava on oikeus saada tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

Koulu järjestää erityisopetuksen muun opetuksen yhteydessä, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta.

Toimi näin

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Ennen erityisen tuen päätöstä asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja laaditaan pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppilaan oppimisedellytykset ja tuen tarpeet. Tarvittaessa oppilaalle tehdään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus.

Oppilaan opettaja, erityisopettaja sekä huoltajat tekevät yhdessä kasvatus- ja opetusjohtajalle esityksen erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. Esitykseen liitetään laadittu pedagoginen selvitys. Esityksen allekirjoittaa koulun rehtori.

Opetusjohtaja tekee päätökset erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. Huoltajille toimitetaan asiasta kirjallinen päätös postitse.

Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 30.7.2020