suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuen tarpeen arviointi ja toteutus tehdään yhteistyössä huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa.

Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täyd ...

Toimi näin

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Ennen erityisen tuen päätöstä asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja laaditaan pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppilaan oppimisedellytykset ja tuen tarpeet. Tarvittaessa oppilaalle tehdään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus. Oppilashuoltoryhmä tekee koulutoimenjohtajalle esityksen erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. Esitykseen liitetään laadittu pedagoginen selvitys. Esityksen allekirjoittaa koulun rehtori.

Sivistysjohtaja tekee päätökset erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. Huoltajille toimitetaan asiasta kirjallinen päätös postitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Leppävirran kunta

Palvelusta vastaa

Leppävirran kunta
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 5.12.2023