suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu

Tukiopetus: Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta tarpeen mukaan eri oppiaineissa. Tukiopetuksesta sovitaan aineenopettajan kanssa.

Osa-aikainen erityisopetus: Kouluilla järjestetään osa-aikaista erityisopetusta. Opetus voi tapahtua samanaikaisopetuksena luokassa tai yksilö- ja pienryhmäopetuksena erityisopettajan omassa luokassa. Opetus on yleistä tukea, jota tarjotaan oppilaalle tilante ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Ennen erityisen tuen päätöstä asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja laaditaan pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppilaan oppimisedellytykset ja tuen tarpeet. Tarvittaessa oppilaalle tehdään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus. Oppilaan opettaja, erityisopettaja sekä huoltajat tekevät yhdessä esityksen erityisen tuen aloittamisesta/jatkamisesta/lopettamisesta. Esitykseen liitetään laadittu pedagoginen selvitys. Erityisen tuen päätöksen ennen oppivelvollisuuden alkamista tekee sivistystoimenjohtaja ja oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan osalta yhtenäisen peruskoulun rehtori. Huoltajille toimitetaan asiasta kirjallinen päätös postitse. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Kuusamon kaupunki

Palvelusta vastaa

Kuusamon kaupunki
Tekstistä vastaa: Kuusamon kaupunki
Päivitetty: 2.1.2023