suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Tuen muoto määräytyy yksilö-, yhteisö- ja oppimisympäristön ratkaisujen kautta. Tuen tarpeen arvioinnissa koulu hyödyntää moniammatillisuutta ja kodin näkökulmaa. Tuen jatkumo varmistetaan yhteistyöllä esi-, perus- ja toisen asteen opetuksen kanssa. Erityinen tuki järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun esi-/perusopetuksen yhteydessä lähikoulussa/-päiväkodissa tai osittain/kokonaan erityisryhmässä tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisryhmässä opiskellessa pyritään mahdollistamaan osa-aikainen integrointi sekä ikävertaisryhmä. Integroidussa erityisopetuksessa oppilas opiskelee yleisopetuksen luokassa, tarvittaessa pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Luokalla voi olla useita erityisen tuen piirissä olevia oppilaita. Pidennetyllä oppivelvollisuudella opiskelevan oppilaan luokkakokoa on rajoitettu.

Luokkamuotoista erityisopetusta toteutetaan sekä alueellisissa pienryhmissä, että kaupunkitason erityisluokassa.

Alueellinen pienryhmä on oppilaalle, jonka opetuksellisiin tarpeisiin ei yleisopetuksen ryhmä vastaa. Ryhmäkoko on 10 oppilasta. Oppilaalle on tehty luokkamuotoisen erityisopetuksen päätös ja hän kuuluu yleensä yleisen oppivelvollisuuden piiriin.

Kaupunkitason erityisluokassa ohjataan oppilaita koko kaupungin alueelta. Oppilaan opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja opetuksessa tarvitaan profiloitunutta erityisosaamista. Opetukselliset tarpeet ovat suuria ja vaativat usein yhteistyötä hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Tavoitteena on tarjota kuntouttava oppimisympäristö, jossa oppiminen ja kasvu mahdollistuu yksilötasoisesti. Kaupunkitason erityisluokassa opiskelee oppilaita sekä yleisen että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Ryhmäkoot ovat 6 tai 8 oppilasta.

Vaikeimmin vammaisten opetus järjestetään Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän Carea-koulussa.

Erityisen tuen esityksen, opetuksen järjestelyistä esi-ja perusopetuksessa, koulu tekee kirjallisesti yhteistyössä vanhempien kanssa, liitteenä pedagoginen selvitys. Lapsen edun vaatiessa päätöstä voidaan hakea ilman huoltajien suostumusta. Lopulliset päätökset tehdään hallinnossa. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös tehdään mahdollisimman varhain, ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkamista, huomioiden sen vaikutukset mm. jatko-opintoihin. Opetuksen järjestämisen päävastuu on rehtorilla/päiväkodin joht. ja käytännön vastuu opettajalla, joka kirjaa asiat HOJKS:aan. Tehdyt päätökset voidaan muuttaa, mikäli tarvetta pidennettyyn oppivelvollisuuteen ei enää ole.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Oppilas on esi- tai perusopetuksen piirissä oleva.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 15.10.2019