suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

  • Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.
  • Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Jos huoli oppilaan oppimisesta jatkuu yleisestä tuesta huolimatta tai ilmenee useiden tukimuotojen tarvetta, opettaja tekee pedagogisen arvion oppilaan tuen tarpeista ja jo annetusta yleisestä tuesta yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa sekä oppilashuoltotyön edustajan kanssa. Mikäli tarve tehostettuun tukeen todetaan, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppilaan kanssa eniten työskentelevät opettajat vastaavat oppimissuunnitelman laatimisesta: esiopetuksessa ryhmän opettaja, alakoulussa pääsääntöisesti luokanopettaja (ja mahdollisesti ko. oppiainetta opettava toinen opettaja) ja yläkoulussa luokanvalvoja yhdessä tuettavan aineen opettajan kanssa. Oppimissuunnitelma tehdään moniammatillisesti yhteistyössä oppilaan, huoltajien sekä muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa. Tehostettu tuki on aina ensisijainen tukimuoto ennen erityiseen tukeen siirtymistä.
  • Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Ennen erityisen tuen piiriin siirtymistä kuullaan oppilaan huoltajaa ja laaditaan pedagoginen selvitys. Erityisen tuen päätöksen tekee sivistys- ja hyvinvointi toimialanjohtaja. Huoltajalla on muutoksenhakuoikeus. Kun oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma = HOJKS. Tässä pedagogisessa asiakirjassa kuvataan opetussuunnitelmassa määrätyt sisällöt sekä oppilaan opetuksen yksilölliset ratkaisut. HOJKSin laadinnasta vastaa oppilaan opetuksesta vastuussa oleva opettaja. Oppilaan, huoltajan ja opettajan lisäksi mukana voi olla erityisopettaja tai muuta oppilashuollon henkilökuntaa.

Toimi näin

Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada tukiopetusta. Sitä voi ehdottaa oppilas itse, huoltaja tai opettaja.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen toteuttamisessa edetään kouluissa kolmiportaisen tukimallin mukaisesti; yleisestä tuesta tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021