suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Perhehoito, ikäihmiset

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikäih­mis­ten per­he­hoi­dol­la tar­koi­te­taan hen­ki­lön hoi­don ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä hä­nen ko­tin­sa ul­ko­puo­lel­la Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hy­väk­sy­mäs­sä per­he­ko­dis­sa ja per­he­hoi­ta­jan per­hees­sä.

Ikäih­mis­ten per­he­hoi­to tar­joaa ko­di­no­mais­ta asu­mis­ta, py­sy­viä ih­mis­suh­tei­ta, per­heen jä­se­nyyt­tä, yk­si­löl­lis­ ...

Toimi näin

Ikäihmisten perhehoitoon haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen palvelutarpeen arvioimiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 3.11.2023