suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Palkkaturvan hakeminen

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi. Jos työnantaja on konkurssissa, palkkaturvaa voi hakea työntekijöiden lukuun ELY-keskuksen suostumuksella myös konkurssipesä.

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Palkkaturvana voidaan maksaa muun muassa seuraavia saatavia:

 • varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka- tai provisiopalkka)
 • lomapalkka ja -korvaus
 • lomaltapaluuraha ja lomaraha
 • työajan lyhennyskorvaus (pekkaspäivät)
 • irtisanomisajan palkka
 • odotusajan palkka
 • työkalu- ja matkakorvaus
 • päivärahat
 • työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus
 • työaikapankkisaatava.

Merimiesten palkkaturvalain tarkoituksena on turvata merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitetun työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Palkkaturva maksetaan pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 prosenttia ja tämän ylittävältä osalta 50 prosenttia, ellet ole toimittanut verokorttia.

Työnantajan palkkaturvalain mukaisen maksukyvyttömyyden tutkii palkkaturvaviranomainen oma-aloitteisesti.

Palkkaturvana maksettu saatava peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä korkoineen takaisin valtiolle. Palkkaturvapäätös on työnantajaan nähden heti täytäntöönpanokelpoinen. Saatavaa peritään ulosottoteitse tai valvomalla se työnantajan konkurssissa.

Toimi näin

Palkkaturvaa voit hakea sähköisen asioinnin kautta tai lomakkeella. Lomakkeen saat joko verkosta tai TE-toimistosta, ja hakemuksen voit jättää mihin tahansa TE-toimistoon tai ELY-keskukseen.

Jos haet itse palkkaturvaa, täytä palkkaturvahakemus A-lomake (työntekijän palkkaturvahakemus).

Jos olet ammattiliiton toimitsija, täytä B-lomake (ammattiliiton hakemus).

Palkkaturvahakemukset käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa. Varaudu siihen, että hakemuksen käsittely kestää useita kuukausia.

Kenelle ja millä ehdoin

Tee palkkaturvahakemus kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta, jolla ei ole erityistä eräpäivää, tulee hakea palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu tai siitä on sovittu vakiintunutta työmarkkinakäytäntöä noudattaen solmitulla sopimuksella.

 • Jos olet merimies, sinun tulee hakea saatavaa merilain (674/1994) 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisen meripanttioikeuden voimassa ollessa. Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta tai hyvitystä, jolla ei ole erityistä eräpäivää ja joka ei enää nauti meripanttioikeutta, sinun tulee hakea palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta tai vakiintunutta työmarkkinakäytäntöä noudattaen solmitun sopimuksen tekemisestä.
 • Jos et ole tehnyt hakemusta määräajassa, ei saatavaa voida palkkaturvana maksaa.

Voit saada palkkaturvaa vain jos olet työsuhteinen työntekijä. Palkkaturvan ulkopuolelle jäävät osakeyhtiön toimitusjohtaja, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja avoimen yhtiön yhtiömies sekä yksityinen elinkeinonharjoittaja. Myös muut yrityksessä määräysvaltaa käyttäneet henkilöt voivat jäädä palkkaturvan ulkopuolelle.

Palkkaturvana voidaan maksaa vain selviä ja riidattomia saatavia. Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan eikä sen oikeellisuutta pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida maksaa, ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaisu lainvoimaisella tuomiolla.

Sinulle voidaan maksaa matka- tai muu kustannus palkkaturvana, jos se on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen.

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 19 000 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Merimiesten palkkaturvalle ei ole säädetty enimmäismäärää. Työaikapankkisaatavilla on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tämä koskee myös merimiehiä.

Työntekijän oikeutta palkkaturvaan on rajoitettu myös väärinkäytösten estämiseen tarkoitetuilla säännöksillä. Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä mm. jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää, ettei työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan.

Mikäli palkkaturvahakemuksesi on hylätty, toimi päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 6.10.2021