suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Päiväaikainen toiminta, kehitysvammaiset

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Päi­väai­kai­nen toi­minnan palvelut ovat tar­koi­tet­tu pe­rus­kou­lun­sa päät­tä­neil­le ke­hi­tys­vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le. Toi­min­taa voi­daan to­teut­taa osit­tain tai ko­ko­naan myös toi­min­tayk­si­köi­den ul­ko­puo­lel­la. Toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan kun­kin ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön omat tar­peet ja tai­dot se­kä tar­vit­ta­va oh­jaus.

Toimi näin

Pal­ve­lu­a hae­taan täyt­tä­mäl­lä ha­ke­mus­lo­ma­ke ja toi­mit­ta­mal­la se so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­le tai -oh­jaa­jal­le. Pal­ve­lu­a voi ha­kea myös säh­köi­ses­ti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksuton lukuun ottamatta aterioita.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 22.11.2021