suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tavoitteena on tukea oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus koko perusopetuksen ajan saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tukimuotoja ovat esimerkiksi kodin ja koulun välinen yhteistyö, tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus, oppilaan ohjaus, oppilashuollollinen tuki, avustajapalvelut jne.

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Jokaiselle oppilaalle annettava yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, suunnitelmallisempaa ja yksilöllisempää tukemista, silloin kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään moniammatíllisesti pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Huoltajan tuen, moniammatillisen yhteistyön ja yksilöllisen ohjauksen merkitys korostuu.

Oppilas, joka on erityisen tuen piirissä voi jatkaa opiskeluaan omassa lähikoulussaan tai huoltajien ja koulun niin arvioidessa siirtyä luokkamuotoiseen erityisopetukseen.

Toimi näin

Oppilailla on oikeus riittävään tukeen oppimiseen ja koulunkäyntiin heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan opettaja arvioi tuen tarvetta yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön ja huoltajien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 23.3.2022