suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

  • Palvelu
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin. Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät. Ympäristöviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratka ...

Toimi näin

Toimita vapaamuotoinen ojitushakemus Tohmajärven kunnan viranomaispalveluihin (ympäristönsuojelu). Hakemuksessa on esitettävä selvitys mm.

• ojan, putkiojan tai johdettavan veden kulkusuunnasta, laskukohdasta ja ojan koosta

• johdettavan veden määrästä ja koostumuksesta

• toteutettavan työn vaikutuksista

• ajankohdasta

• muista ratkaisemiseen tarpeellisista tiedoista.

Hakemukseen pitää liittää kartta.

Moniin vesilain mukaisiin hankkeisiin tarvitaan ilmoitus tai lupa. Niiden hakulomakkeet ja hakuohjeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta pitää ilmoittaa kirjallisesti valtion valvontaviranomaiselle eli ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojituksen aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos asiasta on jo tehty ojituspäätös.

Ojitukseen liittyvien erimielisyyksien käsittelyaika vaihtelee kohteen mukaan. Yleensä ojitusasiat pyritään ratkaisemaan sovitellen. Asian vireilläolosta tiedotetaan asianomaisille. Siitä myös kuulutetaan ilmoitustaululla ja paikallisessa sanomalehdessä. Vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset voivat esittää muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä 30 vrk:n kuulutusaikana. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tieto päätöksestä on yleensä julkaistava paikallisessa sanomalehdessä. Lupapäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikaisutoimenpiteistä määrätessään ympäristönsuojeluviranomainen voi käyttää hallintopakkoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Ojitushankkeet eivät saa aiheuttaa vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä toiselle kuuluvalla alueella. Jos haittoja aiheutuu, ne pitää korvata. Haittoja ei saa aiheutua myöskään suojelluille luontoarvoille tai pohjavesille. Kaikkien hankkeiden toteutuksessa pitää pyrkiä minimoimaan haitat. Lupaa vaatimuksista poikkeamiseen voi hakea aluehallintovirastolta. Hakijalla pitää olla oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin.

Palvelu on maksullinen.

Vesilain mukaisten asioiden käsittelystä voidaan periä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Palvelun toteuttaa

Tohmajärven kunta

Palvelusta vastaa

Tohmajärven kunta
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 6.7.2021