suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sotkamon kunta

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

  • Palvelu
  • Sotkamo
  • Julkinen palvelu

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Koulutus ja kurssitoiminta: Osanottajien lähettämiseksi asianomaisen yhdistyksen piiri tai keskusjärjestöjen toimeenpanemiin kurssitilaisuuksiin tai muihin nuorisotoimintaa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin on nuorisoyhdistyksillä mahdollisuus saada anomuksesta avustusta 51 € kurssivuorokautta kohden, kuitenkin enintään 500 € kurssitilaisuutta kohden.

Leiritoiminta: Nuorisoyhdistysten toimeenpanemien leirien järjestelykuluihin tai osanottajien lähettämiseksi yhdistysten piiri tai keskusjärjestöjen toimeenpanemille leireille on ao. yhdistyksellä mahdollisuus saada anomuksesta avustusta 7 – 28 vuotiaiden leiriläisten osalta enintään 10 € leirivuorokautta kohden.

Kerhotoiminta avustukset: Nuorisoyhdistyksillä on mahdollisuus saada kerhotoimintaansa varten 20 € avustusta jokaista sellaista kerhotilaisuutta kohden, joka on kestänyt vähintään yhden tunnin ja jossa ohjaajan lisäksi on ollut mukana vähintään neljä (4) alle 29 vuotiasta kerholaista, kuitenkin vain yhdestä kerhosta kerhotilaa kohden vuorokaudessa.

Retkitoiminta: Nuorisoyhdistysten toimeenpanemiin, Sotkamon kunnan ulkopuolelle ulottuvien ja kansainvälisten nuorisoretkien, (7 -29 v.) järjestelykuluihin ao. yhdistyksellä on mahdollisuus saada anomuksesta 10 € avustusta retkivuorokautta kohden, kuitenkin enintään 1000 € yhdistystä kohden vuodessa. (retkivuorokausien määrä saadaan kun retkellä olleiden lukumäärä kerrotaan retkivuorokausien määrällä).

Toimi näin

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Avustukset ovat haettavissa koko vuoden tarkoitusta varten laadituille lomakkeille, joihin täytetään tarvittavat tiedot. Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma ja toteuttamissuunnitelma tapahtu-masta/ tilaisuudesta, johon avustusta haetaan. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mu-kaisesti kuitteja ja raportteja vastaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Yhdistys on seuraavat vaatimukset täyttävä organisaatio.

a) Sillä on kirjallisesti muotoillut ja yhdistyslain määräykset täyttävät säännöt.

b) Se kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen tai/ja alueelliseen nuorisoyhdistykseen tai se on hyväksytty yhdistysrekisteriin. Yhdistystietojen tulee sisältää tiedot yhdistyksen osoitteesta, mahdollisen säh-köpostiosoitteen, pankkiyhteystiedot, toimihenkilöiden tiedot osoitteineen myös mahdolliset sähkö-postiosoitteet, tiedot jäsenmäärästä. Yhdistyksen tulee huolehtia yhteystietonsa vuosittain kunnan nuorisotoimeen.

c) Se pitää vuosittain säännöissä määrätyn vuosikokouksen, jossa hyväksytään toimintakertomus ja tilit sekä esitellään tilintarkastuskertomus kuluneelta kalenterivuodelta.

d) Se koostuu vähintään 10 jäsenestä, jotka maksavat vuosittain vähintään yhdistyksen määräämän jäsenmaksun.

e) Sen jäsenistä vähintään 2/3:lla on kotipaikkana Sotkamon kunta ja yhdistyksen kotipaikaksi on määritelty Sotkamo.

Avustusta ei myönnetä

a) pelkästään taloudellista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle.

b) ammattiyhdistyksille, kiinteistöyhtiöille, asukasyhdistyksille ja vastaaville.

c) taloudellisen tuen hankkimiseksi perustetuille yhdistyksille, esim. keräysorganisaatioille.

d) sotilaallisille yhdistyksille.

e) liikunta- ja urheilujärjestöille eikä verotusoikeudellisille järjestöille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSotkamon kunta
Palvelusta vastaaSotkamon kunta
Alue Sotkamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sotkamon kunta
Päivitetty: 7.2.2022