suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Nestekaasun teollinen käsittely ja varastointi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Uudelle laajamittaista nestekaasun teollista käyttöä, käsittelyä ja varastointia (nestekaasua 5 t tai enemmän, eli 10 m3 tai enemmän) harjoittavalle tuotantolaitokselle on haettava lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).

Nestekaasun käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, jossa nestekaasua siirretään putkistossa, täytetään tai tyhjennetään nestekaasusäiliöitä, tehdään nestekaasu-ilmaseoksia sekä vastaavaa toimintaa.

Varastointi on pelkkää nestekaasun pulloissa tai säiliöissä tapahtuvaa varastointia.

Nestekaasulaitoksella tarkoitetaan yritystä, jossa varastoidaan nestekaasua noin 5 - 50 tonnia, eli 10 - 100 m3 säiliö. Nestekaasulaitoksella voi olla nestekaasun lisäksi pieniä määriä muita vaarallisia kemikaaleja.

Toimi näin

Selvitä toiminnan laajuus suhdelukulaskennan avulla. Laitoksen toiminnan laajuuden määrittämisessä huomioidaan kaikki laitoksella olevat vaaralliseksi luokitellut kemikaalit. Kemikaalien enimmäisvarastointimäärä lasketaan säiliöiden kokonaiskapasiteetin perusteella, vaikka säiliöitä pidettäisiin aina vajaana. Myös prosessilaitteissa olevat kemikaalit on huomioitava.

Mikäli toiminta suhdelukulaskennan perusteella edellyttää luvan hakemista Tukesilta, hae lupaa sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Mikäli toiminta on vähäistä, tee toiminnasta ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle.

Laajamittaista toimintaa harjoittavan tuotantolaitoksen on aina laadittava sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö eli käytönvalvoja. Tarvittaessa laitokselle on laadittava toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen, laatimisvelvoite selvitetään laitoksen toiminnan laajuuden perusteella, jonka saat selville suhdelukulaskennan avulla. Käytönvalvoja huolehtii, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojan tulee suorittaa Tukesin järjestämä pätevyyskoe.

Toiminnan lopettamisesta (kokonaan tai osittain) on tehtävä ilmoitus Tukesille. Lopetetun laitoksen tai käytöstä poistetun osan rakenteet ja alueet puhdistetaan siten, ettei niistä voi aiheutua vahinkoja. Ilmoituksen perusteella Tukes kumoaa toiminnalle myönnetyt luvat. Myös toiminnan keskeyttämisestä vuotta pidemmäksi ajaksi on ilmoitettava Tukesille, samoin toiminnanharjoittajan muutoksista (Y-tunnus, nimenmuutos).

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että laitos täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, asetusten (856/2012 ja 858/2012) turvallisuusvaatimukset ja että laitos on toimintaa koskevien standardien mukainen. Tuotantolaitoksen perustaminen edellyttää, että tuotantolaitos selvittää, millainen onnettomuusvaara kemikaaleista aiheutuu. Onnettomuuden vaikutusalueiden perusteella päätetään laitoksen sijoituspaikasta. Sijoittamisessa on huomioitava rakennettu ympäristö, luontokohteet ja pohjavesialueet sekä alueen kaavoitus.

Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille laajamittaisista, turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista ja toiminnanharjoittajan muutoksesta. Myös muutosilmoituksesta tehdään päätös. Sellaisille merkittäville, laajamittaiseen tuotantolaitokseen tehtäville muutoksille tai laajennuksille, jotka voidaan rinnastaa uuden tuotantolaitoksen perustamiseen, on saatava lupa ja tehtävä käyttöönottotarkastus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toimijalla oltava suomalainen y-tunnus tai toimijan on oltava oikeushenkilö, johon kansalliset säädösvelvoitteet voidaan kohdistaa.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä veloitetaan Tukesin hinnaston mukainen maksu.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä ja tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Käsittelyaika

Tavoitekäsittelyaika uuden laitoksen luvalle on 8 kuukautta.

Voimassaoloaika

Lupa on yleensä voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 11.11.2020