suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Muutoksen hakeminen työneuvostolta työsuojelun poikkeuslupa-asioissa

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työneuvosto toimii muutoksenhakuviranomaisena eräissä työsuojelun poikkeuslupa-asioissa. Aluehallintovirasto voi myöntää työnantajalle hakemuksesta oikeuden poiketa eräistä lainsäännöksistä työaikalain 39 §:n ja nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n perusteella.

Tällaiseen aluehallintoviraston poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen voi vaatia kirjallisesti oikaisua työneuvostolta. Päätökse ...

Toimi näin

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain (400/2004) 11 pykälän perusteella

  1. poikkeusluvan hakijalla
  2. niillä 10 pykälän 1 momentissa tarkoitetuilla työntekijöiden edustajilla tai työntekijöillä, joita on kuultu tai joita olisi pitänyt kuulla ennen aluehallintoviraston asiassa tekemää ratkaisua, ja
  3. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun aluehallintoviraston päätös välittömästi vaikuttaa

Palvelu on maksuton.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeusluvan hakijan on tehtävä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut aluehallintoviraston päätöksestä tiedon, ja muun oikaisuvaatimuksen tekijän siitä, kun aluehallintoviraston päätös tai sen jäljennös on pantu nähtäville työpaikalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava työneuvostolle. Työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella työtuomioistuimelta

Tausta ja lainsäädäntö

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

Palvelun toteuttaa

Työneuvosto

Palvelusta vastaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tekstistä vastaa: Työ- ja elinkeinoministeriö
Päivitetty: 26.1.2023