suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Metsitystuen hakeminen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Metsitystuki on tarkoitettu metsänkasvatukseen sopivien puuttomien kohteiden eli niin sanottujen joutoalueiden metsittämiseen. Tukea voi saada yksityinen maanomistaja alueelle, joka ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.

Metsitystukea koskeva laki on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2021-2023. Laki päättyy 31.12.2023.

Metsitystukihakemusten on oltava Metsäkeskuksessa 31.12.2023 mennes ...

Toimi näin

Hae metsitystukea toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Metsitystukihakemusten on oltava Metsäkeskuksessa 31.12.2023 mennessä.

Metsitystukea koskeva laki on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2021-2023. Laki päättyy 31.12.2023.

Aloita metsitystoimenpiteet vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Tee töiden toteuttamisen jälkeen toteutusilmoitus Metsäkeskukseen määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Tee toteutusilmoitus metsitystuen hakupalvelussa tai lomakkeella. Jos käytät lomaketta, toimita se Metsäkeskukseen turvapostilla "Metsätalouden tuen ja hirvieläinvahinkojen ilmoitukset". Kirjoita turvapostiviestin otsikoksi:

Metsitystuki, toteutusilmoitus, päätöksen numero

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea metsitykseen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Alue ei ole maatalouden maata eikä metsämaata.
 • Alue on yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä.
 • Alue on luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.
 • Alueella ei ole aloitettu metsityksen toimenpiteitä ennen metsitystuen hakemuksesta tehtyä päätöstä.
 • Saman alueen metsittämiseksi ei ole myönnetty aiemmin rahoitusta, eikä alueen metsittämiseen haeta samanaikaisesti muuta julkista tai yksityistä rahoitusta.
 • Kaavamerkinnät tai -määräykset, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät seikat ja maisemansuojelu eivät estä metsitystä.
 • Vesitalous on alueella kunnossa tai se kunnostetaan metsittämisen yhteydessä.

Alueille, jotka ovat jääneet maatalouskäytön ulkopuolelle, voi hakea metsitystukea, jos niille ei ole haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea voi kuitenkin saada myös ennen metsitystuen hakemista viljelykäytöstä poistetulle alueelle, jolle on haettu maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen, silloin kun

 • alueen viljelykunto on heikko
 • alueen koko on enintään 1 hehtaari
 • alue rajoittuu kokonaisuudessaan tai pääosin metsämaahan
 • alueella on puuvartisten kasvien taimia, suokasvillisuutta tai muuta vastaavaa kasvillisuutta.

Tukea ei voi saada sellaiseen kohteeseen, jolla kasvaa puustoa vain vähän tai jolla puuston arvo on vähäinen. Tukea ei voida saada myöskään alueille, joilla on merkittäviä ympäristö- ja luontoarvoja.

Metsitetyillä kohteilla on hoito- ja kunnossapitovelvoite.

Metsitystuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta 1114/2020

Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta 103/2021

Palvelun toteuttaa

Suomen metsäkeskus

Palvelusta vastaa

Suomen metsäkeskus
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 5.1.2024