suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Maksuvapautus

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Valtiokonttori voi vapauttaa sinut tai yhteisön valtiolle tulevasta maksamatta olevasta maksusta tai korvauksesta joko kokonaan tai osittain. Vapautuksen myöntäminen perustuu maksuvapautuslakiin (529/1980) ja -asetukseen (530/1980).

Maksuvapautuslaki on luonteeltaan yleislaki; sen soveltamisen ja Valtiokonttorin toimivallan ulkopuolelle jäävät sellaiset saatavat, joiden osalta on erikseen säädetty, että toimivalta vapautuksen tai huojennuksen myöntämiseen on jollain muulla valtion viranomaisella kuin Valtiokonttorilla.

Valtiokonttori EI VOI vapauttaa sinua esimerkiksi

 • veroista (veronkantolaki 7a luku)
 • elatustuista (elatustukilaki 21 §)
 • opintolainoista (opintotukilaki 39 §)

Rangaistusluonteisista maksuista tai korvauksista voit vapautua vain tasavallan presidentin myöntämällä armahduksella; näitä ovat esimerkiksi:

 • menettämisseuraamus kuten rikoksesta saatu hyöty
 • sakot

Valtiokonttori VOI VAPAUTTAA sinut valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta joka johtuu

 • oikeustoimesta, esimerkiksi valtion virkasuhteessa liikaa maksettu palkka
 • rikoksesta (josta tuomittu korvaus)

Vapautus voidaan myöntää, jos se ei loukkaa valtion etua tai jos maksun tai korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Jos olet valtion palveluksessa, sinut voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain korvaamasta vahinkoa, jonka olet palvelussuhteessa ollessasi aiheuttanut valtiolle.

Toimi näin

Maksuvapautusta voit hakea

 • vapaamuotoisella hakemuksella tai
 • lomakkeella, joka on saatavissa Valtiokonttorin Internet-sivuilta tai pyytämällä Valtiokonttorista.

Lähetä hakemus

 • suoraan Valtiokonttoriin TAI
 • perivälle viranomaiselle (esim. Verohallinnolle tai Oikeusrekisterikeskukselle), joka lisää hakemukseen oman lausuntonsa.

Liitä hakemukseen muun muassa selvitys niistä seikoista, joilla perustelet hakemusta, kopioita asiakirjoista, joihin maksu- tai korvausvelvollisuus perustuu, sekä selvitys hakijan taloudellisesta asemasta (maksuvapautusasetus 2 §).

Tapauskohtaisesti liitettävät asiakirjakopiot:

 • asiakirja (tuomio, päätös tms.), johon maksuvelvollisuus perustuu
 • hakijan ja hänen puolisonsa verotustodistukset kolmelta viimeiseltä vuodelta
 • hakijan ja hänen puolisonsa viimeisin palkkatodistus
 • selvitys yrittäjätuloista, eläketuloista, työttömyyspäivärahasta ja muista tuloista sekä etuuksista (esim. toimeentulotuki ja lapsilisä)
 • selvitys hakijan varallisuudesta
 • selvitys muista veloista (ilmettävä jäljellä oleva velka ja kuukausierä)
 • selvitys asumismenoista ja asumistuesta
 • selvitys mahdollisesta elatusapupäätöksestä
 • selvitys sairaudesta (tuorein lääkärinlausunto), työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai muista sellaisista seikoista, joilla on merkitystä hakemuksen kannalta
 • selvitys poikkeuksellisen suurista sairausmenoista
 • muu selvitys, jolla saattaa olla vaikutusta asian käsittelyssä.

Huom! Älä lähetä Valtiokonttoriin alkuperäisiä asiakirjoja maksuvapautushakemuksen liitteinä. Muunnamme kaikki meille lähetetyt maksuvapautusasioihin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

Kenelle ja millä ehdoin

Ratkaisemme maksuvapautushakemukset tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella.

Harkinnassa kiinnitämme huomiota muun muassa

 • korvausperusteena olevan teon laatuun,
 • maksu- tai korvausvelvollisuuden syntymisestä kuluneeseen aikaan,
 • valtion saatavan määrään,
 • hakijan maksamiin osasuorituksiin,
 • hakijan ikään,
 • hakijan taloudelliseen ja terveydelliseen tilanteeseen sekä
 • muihin erityisiin seikkoihin.

Maksuvapautusta emme voi myöntää sellaisesta maksusta tai korvauksesta joka on maksettu valtiolle ennen maksuvapautushakemuksen tekemistä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelusta vastaaValtiokonttori
Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 24.4.2019