suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Maastoliikennelain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Maastoliikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä maastossa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käyttäen. Maastolla puolestaan viitataan maa-, vesi- tai jääpeitteistä aluetta, joka ei ole tie tai tarkoitettu moottoriajoneuvolla tehtävään liikkumiseen.

Maastossa liikkumiseen moottoriajoneuvolla ei ole samalla tapaa jokamiehenoikeutta, kuin esimerkiksi jalankulkijoilla on vastaavalla alueella. Maastoliikennelaki rajoittaa sekä kieltää maastossa tapahtuvan vapaan ja suunnittelemattoman liikkumisen moottoriajoneuvolla.

Näihin rajoitusten ja kieltojen tilalle on yksittäistapauksissa mahdollista saada lain mukainen liikkumislupa. Näitä ovat esimerkiksi maanomistajan kanssa tehty lupa tai maastossa tapahtuva toistuva moottoriajoneuvon kilpailu ja harjoittelu, jotka vaativat kunnan ympäristöviranomaiselta lupaa ennen kuin niiden toiminta aloitetaan. Lupaa tarvitaan myös silloin, jos luonnolle, asuinympäristölle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle vastaavalle ympäristölle koituu toiminnasta selkeätä haittaa.

Moottorikelkkailua varten maastoliikennelaissa on omat erityiskohteensa ja menettelyohjeensa, johon tarvitaan pohjalle maanomistajan lupa maastossa liikkumiselta.

Toimi näin

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Lähetä hakemuspyyntö moottoriajoneuvolla tapahtuvasta maastossa liikkumisesta kunnan ympäristöviranomaiselle kunnan kirjaamon kautta joko sähköisesti tai paperisena tulosteena. Liitä mukaan tarvittaessa myös tarvittavat maanomistajien luvat ajamiselle heidän maastossaan. Luvat koskevat myös jääpeitteisen tai vesialueen omistajien lupien hankkimista.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maastoliikennelupa on tarkoitettu kaikelle ja erityisesti toistuvalle maastossa tapahtuvalle moottorikäyttöiselle maastoliikenteelle. Muissa tapauksissa suunnittelematon liikkuminen alueella on kiellettyä. Lupa velvoite koskee myös yksittäisiä tapahtumia, joiden seurauksena maasto tai ympäristö siellä voi turmeltua.

Luvan saaneen moottoriajoneuvolla maastossa liikkuvan tahon tulee edelleen pitää huolta siitä, että maastossa liikkumisesta ei synny vältettävissä olevaa tarpeetonta vahinkoa tai haittaa luonnolle, ympäristölle, kiinteistölle tai elinkeinoille. Lisäksi tarpeettoman haitan ja häiriön aiheuttaminen asutukselle ja asuinympäristölle tulee välttää mahdollisuuksien mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 6.7.2021