suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Määräaikainen ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa kotieläinlannasta ja vesienhoidosta peräisin olevasta kasvibiomassasta biokaasua ja pitkälle jalostettuja kierrätyslannoitevalmisteita, joita on helppo kuljettaa ja varastoida. Tukea maksetaan biokaasulaitokseen vastaanotettujen, biokaasutettujen ja edelleen orgaanisiksi lannoitevalmisteiksi käsiteltyjen ravinnepitoisten lanta- t ...

Toimi näin

Tee perusteellisesti toiminnan kannalta olennaiset selvitykset jo ennen hakuajankohtaa. Avustusta haetaan haeavustuksia.fi -palvelussa. Määräaikainen ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille löytyy hakutoiminnolla joko nimellä hakemalla, tai virastokohtaisella haulla hakemalla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuet. Tutustu hakuilmoitukseen, myöntöperusteisiin ja vakioehtoihin huolella ennen hakuilmoituksen täyttämistä ja lähettämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea voivat hakea yritykset ja yhteisöt, jotka tuottavat mädättämällä kestävää biokaasua, eikä biokaasun tuotanto ylitä 50 000 tonnia vuodessa. Hakijalla kuuluu olla hakuhetkellä toiminnassa oleva biokaasulaitos jossa tuettavaa toimintaa aiotaan harjoittaa, sekä vireillä kaikki tukikelpoiselle toiminnalle vaadittavien lupien hakemukset. Hakija hankkii Ruokavirastosta laitoshyväksynnän, ja ilmoittautuu Ruokaviraston kasvien tuonti- ja lannoitejaoston ylläpitämään valvontarekisteriin.

Tukea ei kuitenkaan myönnetä:

1) maatilalaitoksille, joissa hyödynnetään biokaasutuotannossa ainoastaan tilan omaa lantaa ja biomassoja ja käytetään biokaasuprosessista saadut lannoitevalmisteet maatilan omassa tuotantotoiminnassa;

2) Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä tarkoitetuille vaikeuksissa oleville yrityksille;

3) yhteisölle, joka on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin tai yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitettuun saneerausmenettelyyn taikka ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Asetuksen mukainen kierrätysravinnevalmisteiden valmistusprosessi on saatava toimintaan kahdessatoista (12) kuukaudessa positiivisen tukipäätöksen saamisesta.

Tukea ei myönnetä kaikille ehdot täyttäville hakijoille. Tukitaso määräytyy laitoskohtaisesti tarjouskilpailun perusteella. Maksimaalinen myönnettävän tuen määrä toimijaa kohden on 50 prosenttia (%) koko tukibudjetista, riippumatta yhtiön biokaasulaitosten määrästä, joille tukea haetaan. Tarjouskilpailussa hakija ilmoittaa tarvittavan tuen määrän euroina fosforikiloa kohden. Kokonaistuenmäärä lasketaan kertomalla edellä ilmoitettu fosforikilokohtainen tuen tarve tukikelpoisen syötteen fosforin vuotuisella kokonaismäärällä (kg). Tarjouksia painotetaan kolmella eri kriteerillä, joiden maksimaalinen painoarvo on yhteensä -30 prosenttia (%).

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.3.2024