suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten (kiviaines, sora, hiekka, savi ja ruokamulta) ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Vaasassa maa-ainesluvat käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi se, miten maa-ainesten otto vaikuttaa maisemaan ja pohjaveteen.

Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita,  jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, kuitenkin enintään 500 kiintokuutiometriä joka otetaan omalla maalla.

Toimi näin

Maa-aineslupahakemusten käsittelystä saa lisätietoja ympäristötarkastajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Kunnat määräävät lupamaksun suuruuden.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa tavallisesti kymmenen (10) vuotta. Lupia voidaan myöntää myös lyhyemmälle tai (kallioaineksen otossa) pidemmälle aikavälille.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 9.7.2020