suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

"Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele kaunista maisemakuvaa eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos maa-ainesten ottamiseen ei myönnetä lupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-aineslupaa ei tarvita asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen liittyvään kotitarvekäyttöön rakentamista tai kulkuyhteyksien kunnossapitoa varten. Tällöinkin ainesten ottaminen on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. "

Toimi näin

Lupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Palvelu on maksullinen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii hakemuksen käsittelystä ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.


Määräaika

Lupaa on haettava ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan voi pääsääntöisesti aloittaa kun lupa on lainvoimainen.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on 3,5 kk.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa määräajan, kuitenkin enintään kymmenen vuotta. Erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiilinjärven kunta
Palvelusta vastaaSiilinjärven kunta
Alue Siilinjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 22.4.2022