suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Kun suunnittelet kalliokiviaineksen, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista ole yhteydessä ympäristönsuojeluun. Ennen ottamisen aloittamista tarvitset maa-ainesluvan. Maa-aineksen ottaminen ei saa turmella kaunista maisemakuvaa, eikä tuhota erikoisia luonnonesiintymiä. Maa-ainesten otto on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu merkittäviä tai laajoja muutoksia luonnonolosuhteisiin tai vaarann ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Toimita maa-ainesten ottosuunnitelma, joka sisältää tiedot hakijasta, otettavasta maa-aineksesta (laatu ja määrä) sekä ottoalueesta (pinta-ala, ottosyvyys), ottosuunta, selvitykset alueesta, vesien johtamisesta, pohjavedenpinnan korkeudesta, luonnonolosuhteista ja kuvauksen toiminnasta. Liitteenä on oltava sijaintikartta, asemapiirros ja leikkauskuvat vähintään kahdesta suunnasta ottoaluetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maa-ainesten otto ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, kauniin maiseman turmelemista, erityisten luonnonarvojen tuhoutumista, huomattavia tai laajalle alueelle aiheutuvia luonnonolosuhteiden muutoksia tai vaarantaa tärkeän pohjaveden hankintaan soveltuvan alueen virtauksia tai antoisuutta.


Määräaika

Jos haet toiminnassa olevalle ottoalueelle jatkolupaa, jätä hakemus 3 kk ennen luvan loppumista. Muuten toiminta täytyy keskeyttää.

Käsittelyaika

3-6 kk

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Pääsääntö on 10 vuotta. Maakuntakaavassa tai yleiskaavassa osoitetulle kalliokiviaineksen ottoalueelle voidaan myöntää pidempi määräaika, kuitenkin enintään 20 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 19.8.2021