suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Kun suunnittelet kalliokiviaineksen, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista ole yhteydessä ympäristönsuojeluun. Ennen ottamisen aloittamista tarvitset maa-ainesluvan. Maa-aineksen ottaminen ei saa turmella kaunista maisemakuvaa, eikä tuhota erikoisia luonnonesiintymiä. Maa-ainesten otto on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu merkittäviä tai laajoja muutoksia luonnonolosuhteisiin tai vaaranna pohjaveden laatua tai ottamista tärkeillä pohjavesialueilla. Tarvitset maa-ainesluvan otettavan aineksen varastointiin, jatkojalostukseen paikan päällä sekä pois kuljettamiseen.

Kalliokiviaineksen louhiminen ja jatkojalostaminen vaatii lähes aina ympäristöluvan. Maa-aineslupa ja ympäristölupa käsitellään yhteislupamenettelyssä ja niistä tehdään yhteinen päätös.

Toimi näin

Toimita maa-ainesten ottosuunnitelma, joka sisältää tiedot hakijasta, otettavasta maa-aineksesta (laatu ja määrä) sekä ottoalueesta (pinta-ala, ottosyvyys), ottosuunta, selvitykset alueesta, vesien johtamisesta, pohjavedenpinnan korkeudesta, luonnonolosuhteista ja kuvauksen toiminnasta. Liitteenä on oltava sijaintikartta, asemapiirros ja leikkauskuvat vähintään kahdesta suunnasta ottoaluetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maa-ainesten otto ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, kauniin maiseman turmelemista, erityisten luonnonarvojen tuhoutumista, huomattavia tai laajalle alueelle aiheutuvia luonnonolosuhteiden muutoksia tai vaarantaa tärkeän pohjaveden hankintaan soveltuvan alueen virtauksia tai antoisuutta.

Lupa on maksullinen ja se perustuu ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään taksaan. Seinäjoella maksu määräytyy kuutiopohjaisesti.

Mahdollinen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelymaksu koostuu maa-ainesluvan kokomaksusta ja alennetusta ympäristölupamaksusta.


Määräaika

Jos vanhalle alueelle haetaan jatkolupaa on hakemuksen hyvä olla jätettynä 3 kk ennen luvan loppumista.

Käsittelyaika

3-6 kk

Voimassaoloaika

Pääsääntö on 10 vuotta. Maakuntakaavassa tai yleiskaavassa osoitetulle kalliokiviaineksen ottoalueelle voidaan myöntää pidempi määräaika, kuitenkin enintään 20 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 19.3.2020