suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten/kiviainesten ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. On myös huomioitava että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa. Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ja kiviainesten ottamiseen tulee hakea lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Toimi näin

Maa-aineslupaa haetaan kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta. Maa-ainesluvan valtakunnallinen hakulomake löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi

Hakemusasiakirjat:

1. Hakemus 2 kpl

2.Ottamissuunnitelma-asiakirjat 4 kpl

- ottamissuunnitelman selostus

- suunnitelmakartat ja leikkauspiirrustukset alku- ja lopputilanteesta esitetään mittakaavassa 1:200 - 1:1 000.

- jätehuoltosuunnitelma

3. Kaava- ja kartta-asiakirjat 4 kpl

- ajantasainen yleiskartta, jossa esitetään ottamisalueen sijainti

- mittakaavaltaan 1:5 000 - 1: 10 000 peruskarttaote, josta ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisltävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt kiinteistötunnuksineen.

- kaavaote, jos ottamisale kuuluu vahvistetun kaavan alueeseen

4. Hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan 1 kpl

- hakijan omistusselvitys

- vuokrasopimus ottamisalueeseen

- maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen.

5. Naapurien kuuleminen 1 kpl

- hakija voi suorittaa itse tai tarvittava kuuleminen suoritetaan lupaviranomaisen taholta. Viranomaisen suorittamasta kuulemisessta peritään valvontataksan mukainen maksu.

6. Muu selvitys 4 kpl

- muut mahdolliset liitteet, jotka ovat tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi

Lausunnot:

Viranomaislausunnot hankkii kunta luvan valmistelijana viran puolesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tarkastus- ja valvontatoiminnan maksut:

Luvan hakija tai haltija on velvollinen suorittamaan ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan aikaisesta valvonnasta kunnalle maksun.

Maksujen perusteet määritellään kunnan hyväksymässä taksassa.

Vakuudet

Lupaviranomainen voi vaatia, että luvanhakija antaa ennen maa-aineksen ottamista hyväksyttävän vakuuden kaikkien lupamääräyksissä vaadittujen toimenpiteiden suorittamisesta.


Määräaika

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa. Lupaviranomainen voi määrätä, että ottaminen voidaan aloittaa muutoksen hausta huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 2.9.2020