suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten/kiviainesten ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. On myös huomioitava että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa. Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ja kiviainesten otta ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maa-aineslupaa haetaan kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta. Maa-ainesluvan valtakunnallinen hakulomake löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi

Hakemusasiakirjat:

  1. Hakemus 2 kpl

2.Ottamissuunnitelma-asiakirjat 4 kpl

- ottamissuunnitelman selostus

- suunnitelmakartat ja leikkauspiirrustukset alku- ja lopputilanteesta esitetään mittakaavassa 1:200 - 1:1 000.

- jätehuoltosuunnitelma

3. Kaava- ja kartta-asiakirjat 4 kpl

- ajantasainen yleiskartta, jossa esitetään ottamisalueen sijainti

- mittakaavaltaan 1:5 000 - 1: 10 000 peruskarttaote, josta ilmenee ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisltävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt kiinteistötunnuksineen.

- kaavaote, jos ottamisale kuuluu vahvistetun kaavan alueeseen

4. Hakijan hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan 1 kpl

- hakijan omistusselvitys

- vuokrasopimus ottamisalueeseen

- maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen.

5. Naapurien kuuleminen 1 kpl

- hakija voi suorittaa itse tai tarvittava kuuleminen suoritetaan lupaviranomaisen taholta. Viranomaisen suorittamasta kuulemisessta peritään valvontataksan mukainen maksu.

6. Muu selvitys 4 kpl

- muut mahdolliset liitteet, jotka ovat tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi

Lausunnot:

Viranomaislausunnot hankkii kunta luvan valmistelijana viran puolesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa. Lupaviranomainen voi määrätä, että ottaminen voidaan aloittaa muutoksen hausta huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa myönnetään määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Saarijärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 14.3.2022