suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettuun maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslupa. Ilomantsin kunnan maa-aineslain mukaisena viranomaisena toimii kuntaympäristölautakunta. Ympäristösihteeri valmistelee maa-aineslupa-asiat lautakunnalle ja lautakunta tekee päätökset.

Toimi näin

Hae lupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupaa ainesten ottamiseen on haettava kirjallisesti. Hakemus liitteineen on tehtävä kahtena ja ottamissuunnitelma on liitettävä hakemukseen neljänä kappaleena. Lupaviranomaisen pyynnöstä on hakijan tarvittaessa toimitettava lisäkappaleita hakemuksesta ja sen liitteistä, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen ja lausuntojen pyytämisen vuoksi. Hakemuksessa on esitettävä maa-ainesasetuksessa yksilöidyt asiat.

Lupaviranomainen tiedottaa vireillä olevasta lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä kunnan ilmoitustaululla (30 vrk) ja tarvittaessa yleisesti saatavilla olevassa sanomalehdessä. Niille, joita asia erityisesti koskee, ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille (luvanhakijat ja rajanaapurit) ja muille alueiden omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua.

Lupapäätöksestä tiedotetaan kunnan ilmoitustauluilla ja tarvittaessa sanomalehdissä.

Lupaviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kotitarveottoon ei aina tarvita varsinaista lupaa, mutta ilmoitus on tehtävä, jos otto ylittää 500 k-m3.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maa-ainesten lupaa haetaan hakemuksella, johon on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin maa-ainesasetuksessa (VNa 926/2005) on säädetty. Niistä voi tarpeen vaatiessa neuvotella etukäteen luvan myöntävän viranomaisen kanssa. Hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.

Palvelu on maksullinen.

Luvan käsittelystä perittävät maksut ja vakuudet:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja luvan valvonnasta peritään maksu. Lupamaksu perustuu perusmaksuun sekä kokonaisottomäärään ja ottamisalueen pinta-alaan perustuvaan maksuun. Valvontamaksu määräytyy vuosittaisen ottomäärän mukaan.


Määräaika

Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen suunniteltua ottotoiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Asianmukaisen hakemuksen jättämisen jälkeen lupakäsittely kestää keskimäärin 3-6 kk. Lupaprosessiin liittyvät kuulemiset ja lausunnot tai puutteellinen hakemus voivat pitkittää luvan saamista.

Voimassaoloaika

Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin korkeintaan 15 vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 24.3.2020