suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ähtärin kaupunki

Maa-ainesten ottamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ähtäri
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesluvat ratkaisee Ähtärissä rakennustarkastaja, joka konsultoi asiassa ympäristönsuojelusihteeriä. Kaupungin hallintosääntömuutoksen yhteydessä maa-aineslupien käsittely yhdistetään ympäristölupiin ja siirretään ympäristönsuojelusihteerille.

Toimi näin

Ota yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Hakemus on toimitettava hyvissä ajoin ympäristönsuojelusihteerille. Pohjavesialueella maa-ainesottamon pinnan tasot on - myös kotitarveotossa -selvitettävä pohjaveden tasoon ennen aineksen ottamista.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa 10 vuotta, mutta asiaa tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaÄhtärin kaupunki
Palvelusta vastaaÄhtärin kaupunki
Alue Ähtäri
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Ähtärin kaupunki
Päivitetty: 30.9.2021