suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun suunnittelet kalliokiviaineksen, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista, tarvitset maa-ainesluvan. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Lisäksi kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus voivat vaatia myös ympäristöluvan. Tällöin maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsitellään yhdessä ja tehdään yhteinen päätös.

Maa-ainesluvat käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen jo ...

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Esitä ottamissuunnitelmassa tiedot maa-ainesten oton järjestämisestä, kuten otettavan maa-aineksen laadusta ja määrästä, ottoalueen pinta-alasta ja ottosyvyydestä, toiminta-ajoista ja käytettävistä laitteista. Kuvaile alueen ympäristöä ja vallitsevia luonnonolosuhteita, kuten pohjavesiolosuhteita. Kerro lisäksi, mitkä ovat hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä kuinka alue maisemoidaan, kun maa-ainesten otto on päättynyt.

Liitä hakemukseen mukaan sijaintikartta, asemapiirros ja leikkauskuvat. Lisää liitteeksi myös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Lisäksi sinulla tulee olla maanomistajan suostumus maa-ainesten ottamiseen, jos kiinteistön omistaa joku muu. Liitä mukaan myös kiinteistörekisteriluettelo.

Toimita hakemus Oulun seudun ympäristötoimelle ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Käsittelyaika

Hae lupaa hyvissä ajoin. Maa-ainesluvan käsittely kestää vähintään neljä (4) kuukautta.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 1.12.2023