suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitset maa-ainesluvan. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista kunnan alueella. Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella maa-ainesluvat käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.

Et tarvitse maa-aineslupaa, jos maa-aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Laajamittaisesta maa-ainesten kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Toimita lupahakemuslomake liitteineen kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma vähintään neljänä kappaleena. Toimita hakemusasiakirjat aina myös sähköisesti.

Maa-aineslupahakemuksen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Ottamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa:

  • ottamisalueen vallitsevat luonnonolosuhteet, kuten pohjavesiolosuhteet
  • ainesten määrä ja laatu
  • hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin
  • ottamisalueen maisemointi ja jälkihoito
  • kartta ja poikkileikkauskuvat.

Jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, ottamissuunnitelmaa ei tarvita.

Muita hakemuksen liitteitä ovat:

  • selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamisalueeseen tai maanomistajan suostumuksesta ottamiseen
  • kiinteistörekisteri ja rekisterikartta.

Lisätietoja voit kysyä ympäristönsuojelun palvelevasta puhelimesta, asioimalla ympäristötalossa tai sähköpostitse osoitteesta ymparisto[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä "Oulun seudun ympäristötoimen taksa ja maksut".


Käsittelyaika

Hae lupaa hyvissä ajoin. Maa-ainesluvan käsittely kestää vähintään neljä (4) kuukautta.

Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Muut vastuuorganisaatiotOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Alue Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 29.6.2022