suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ulvilan kaupunki

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ulvila
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-ainesten ottamiseen pitää hakea lupa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kaupunki päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kaupungin alueella. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan kirjallisesti Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnalta. Tee lupahakemus liitteineen kahtena kappaleena. Mikäli ottamissuunnitelma on tarpeen, liitä se hakemukseen. Ottopaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-ainesten otolla tarkoitetaan suurten kivi-, sora-, hiekka-, savi- ja multamaa-ainesmäärien ottamista poiskuljetettavaksi, jalostettavaksi tai paikallaan varastoitavaksi. Maa-ainesten ostossa sovelletaan maa-aineslakia. Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa. Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos otat aineksia omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUlvilan kaupunki
Palvelusta vastaaUlvilan kaupunki
Alue Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ulvilan kaupunki
Päivitetty: 1.4.2021