suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Maa-aineslain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen ja pois kuljettaminen on luvanvaraista. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Hae lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi tarvitset toiminnalle ympäristöluvan, ...

Toimi näin

Lupahakemuslomake ja tarkemmat ohjeet luvan hakemisesta on löydettävissä Arktisen Lapin ympäristönsuojelun verkkosivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan Sodankylän kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu

- kauniin maisemakuvan turmeltumista

- luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista

- huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa

- tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Maa-ainesesiintymää on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.


Määräaika

Jätä hakemus lupaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4-6 kk.

Voimassaoloaika

Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Sodankylän kunta

Palvelusta vastaa

Sodankylän kunta
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 6.2.2023