suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Maa-aineslain mukainen lupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi maa-ainesten ottamiseen tarvitaan ympäristölupa, mikäli kyseessä on kivenlouhimo tai kiinteä murskaamo.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun otettava ainesmäärä samasta paikasta on yli 500 k-m3.

Toimi näin

Lupahakemuslomake ja tarkemmat ohjeet luvan hakemisesta on löydettävissä Arktisen Lapin ympäristönsuojelun verkkosivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan Sodankylän kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista; luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Palvelu on maksullinen.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.


Määräaika

Hakemus tulee jättää lupaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Käsittelyaika

Lupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 4-6 kk.

Voimassaoloaika

Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSodankylän kunta
Palvelusta vastaaSodankylän kunta
Alue Enontekiö, Inari, Muonio, Sodankylä, Utsjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 25.3.2022