suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Luvan saaneen vesitaloushankkeen aloittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lähtökohtaisesti vesitaloushankkeen saa aloittaa, kun avin tekemä myönteinen lupapäätös on lainvoimainen. Lupapäätös tulee lainvoimaiseksi, kun päätöksen antamisesta on kulunut 38 päivää eikä siitä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hakija voi kuitenkin lupaa hakiessaan perustellusta syystä hakea valmistelulupaa. Tämä tarkoittaa lupaa suorittaa hankkeen toteuttamista valmistelevia toimenpiteitä jo ennen kuin hanketta koskeva lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hakijan on perusteltava valmisteluluvan tarve ja eriteltävä ne toimenpiteet, joita hän aikoo tehdä. Avi käsittelee valmistelulupapyynnön samaan aikaan vesitaloushankkeen lupahakemuksen kanssa ja antaa siitä myöntävän tai hylkäävän päätöksen.

Jos avi myöntää valmisteluluvan, se määrää hakijan maksamaan vakuussumman ennen töihin ryhtymistä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Vakuussummalla pitää voida kattaa ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka lupapäätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Hakija voi hakea valmistelulupaa myös valitusajan kuluessa tai enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Se tehdään erillisellä hakemuksella. Avi kuulee toiminnan valmistelulupahakemuksesta valvontaviranomaisia ja lupapäätöksestä valittaneita ennen päätöksen tekoa.

Toimi näin

Mikäli haet vesitaloushankkeelle valmistelulupaa, perustele hakemuksessa valmisteluluvan tarve ja erittele ne toimenpiteet, joita aiot valmisteluluvalla tehdä. Valmistelevien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen vakuussummalla tulee voida kattaa ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka lupapäätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Mikäli aluehallintovirasto myöntää valmisteluluvan ja aiot suorittaa valmisteluluvan mahdollistamat toimenpiteet, aseta aluehallintoviraston määräämä vakuussumma aluehallintoviraston oikeusturva ja luvat -vastuualueen ohjeiden mukaisesti. Vakuuden asettamislomake löytyy suomi.fi -nettisivuilta. Mikäli lupapäätöksestä ei valiteta ja päätös ei sen seurauksena muutu tai sitä ei kumota oikeusasteissa, saa luvan haltija vakuussumman takaisin.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto voi myöntää valmisteluluvan sillä ehdolla, että

1. valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa ja

2. kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Hakijan on noudatettava aluehallintoviraston antaman lupapäätöksen lupamääräyksiä.

Toisen aluetta saadaan käyttää vesitaloushanketta valmisteleviin toimenpiteisiin vain, jos sellainen oikeus luvassa perustetaan tai oikeudenhaltijat siihen muuten suostuvat.

Mikäli aluehallintovirasto on myöntänyt vesitaloushankkeelle luvan ja valmisteluluvan, luvan saajan tulee ennen valmistelevien toimenpiteiden aloittamista maksaa viranomaisen määräämä vakuussumma. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää.

Vesitaloushankkeen lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä valmistelulupahakemus käsitellään ilmaiseksi. Omana hakemusasiana valmistelulupahakemuksen käsittelystä peritään muun vesitaloushanketta koskevan asian käsittelystä perittävä maksu, jonka kokonaissumma määräytyy asian käsittelyn vaatiman työmäärän mukaan. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 1.9.2020