suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Luvan saaneen vesitaloushankkeen aloittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Alue

valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Lähtökohtaisesti vesitaloushankkeen saa aloittaa, kun aluehallintoviraston myönteinen lupapäätös on lainvoimainen. Lupapäätös tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä, ellei päätöksestä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hakija voi kuitenkin lupaa hakiessaan perustellusta syystä hakea lupaa suorittaa valmistelevia toimenpiteitä jo lupapäätöksen antamisen jälkeen ennen sen lainvoimaiseksi tuloa. Hakijan tulee hakemuksessa perustella valmisteluluvan tarve ja eritellä ne toimenpiteet, joita valmisteluluvalla on tarkoitus suorittaa. Aluehallintovirasto käsittelee valmistelulupapyynnön vesitaloushankkeen lupahakemuksen yhteydessä ja antaa siitä lupapäätöksessä myöntävän tai hylkäävän päätöksen.

Mikäli aluehallintovirasto myöntää valmisteluluvan, se määrää lupapäätöksessä hakijan maksamaan ennen valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtymistä vakuussumman, ellei hakija ole kunta tai valtio tai vakuuden määrääminen on ilmeisen tarpeetonta. Vakuussummalla tulee voida kattaa ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka lupapäätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Hakija voi hakea valmistelulupaa myös valitusajan kuluessa tai enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdyllä hakemuksella. Ennen päätöksen tekoa aluehallintovirasto kuulee valmistelulupahakemuksesta valvontaviranomaisia ja lupapäätöksestä valittaneita.


Toimi näin

Mikäli haet vesitaloushankkeelle valmistelulupaa, perustele hakemuksessa valmisteluluvan tarve ja erittele ne toimenpiteet, joita aiot valmisteluluvalla tehdä. Valmistelevien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen vakuussummalla tulee voida kattaa ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka lupapäätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Mikäli aluehallintovirasto myöntää valmisteluluvan ja aiot suorittaa valmisteluluvan mahdollistamat toimenpiteet, aseta aluehallintoviraston määräämä vakuussumma aluehallintoviraston oikeusturva ja luvat -vastuualueen ohjeiden mukaisesti. Vakuuden asettamislomake löytyy suomi.fi -nettisivuilta. Mikäli lupapäätöksestä ei valiteta ja päätös ei sen seurauksena muutu tai sitä ei kumota oikeusasteissa, saa luvan haltija vakuussumman takaisin.


Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto voi myöntää valmisteluluvan sillä ehdolla, että

1. valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa ja

2. kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Hakijan on noudatettava aluehallintoviraston antaman lupapäätöksen lupamääräyksiä.

Toisen aluetta saadaan käyttää vesitaloushanketta valmisteleviin toimenpiteisiin vain, jos sellainen oikeus luvassa perustetaan tai oikeudenhaltijat siihen muuten suostuvat.

Mikäli aluehallintovirasto on myöntänyt vesitaloushankkeelle luvan ja valmisteluluvan, luvan saajan tulee ennen valmistelevien toimenpiteiden aloittamista maksaa viranomaisen määräämä vakuussumma. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää.

Vesitaloushankkeen lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä valmistelulupahakemus käsitellään ilmaiseksi. Omana hakemusasiana valmistelulupahakemuksen käsittelystä peritään muun vesitaloushanketta koskevan asian käsittelystä perittävä maksu, jonka kokonaissumma määräytyy asian käsittelyn vaatiman työmäärän mukaan. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Palvelun toteuttaa: 
Aluehallintovirasto