suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Liikkuva koulu -hankkeissa tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Liikkuvissa kouluissa asioita ajatellaan uusilla tavoilla ja muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Keskeisenä toimintatapana on hyvien käytäntöjen levittäminen ja hyödyntäminen. Vaikuttavuuden lisäämiseksi on hyvä toteuttaa useampia toimenpiteitä ja integroida toiminta osaksi koulun toimintakulttuuria.

Liikkuva koulu hankkeiden keskeisiä sisältöjä ovat:

 • toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
 • oppilaiden osallisuuden lisääminen
 • opettajien osaamisen lisääminen
 • rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
 • välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
 • koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
 • liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
 • laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö.

Avustuksia voivat hakea sekä uudet hankkeet että aiemmin käynnistyneet jatkohankkeet. Kehittämishankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia, mutta avustusta haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Tukea voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään kolmena lukuvuonna samalle hankkeelle. Hankesuunnitelmassa eritellään selkeästi vuosittain aiheutuvat kustannukset ja niiden rahoitus. Hakija-organisaation ylimmän johdon sitoutuminen hankkeeseen osoitetaan hankehakemuksessa.

Avustamisen tarkoituksena on tukea sellaisia toimintamalleja, joita pystytään vakiinnuttamaan osaksi avustuksen saajan normaalia toimintaa myös ilman ulkopuolista taloudellista tukea. Avustettavan hankkeen edellytetään sisältävän useita eri toimenpiteitä koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi. Hakemukseen liitetään kirjallinen suunnitelma toimintojen vakiinnuttamisesta ja juurruttamisesta.

Tärkeää hankkeen vakiinnuttamisen kannalta on pitkäjänteinen sitoutuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä niiden rahoittamiseen.

Toimi näin

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat

 • Hankkeen toimintasuunnitelma, josta ilmenevät toimintaympäristö, tavoite, sisältö, suunnitellut toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset laskentaperusteineen (kustannusarvio), seuranta ja arviointi aikatauluineen sekä ohjausryhmän kokoonpano.
 • Ote kunnan talousarviosta, josta käy ilmi hankkeen omarahoitusosuus.
 • Koulun oppimis- ja liikkumisympäristön kehittämiseen liittyvät suunnitelmat.
 • Muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kirjalliset sitoumukset ja yhteystiedot sekä työnjako.
 • Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä kauppa-, yhdistys- tai muu rekisteriote (yksityiset koulutuksen järjestäjät).
 • Suunnitelma hankkeen vakinaistamisesta (johdon allekirjoitus).
 • Selvitys muista mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista ja saaduista avustuksista.
 • Kustannusselvitys ja vapaamuotoinen väliraportti toteutuneesta toiminnasta jatkorahoitusta hakevien hankkeiden osalta.
 • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.
 • Muut selvitykset, joihin hakija haluaa vedota

Tarkempia hakuohjeita löydät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemus hylätään, jos se saapuu aluehallintovirastoon hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaika loppuu normaalisti maaliskuun alkupuolella. Tarkemmat hakuajat löydät opetus- ja kulttuuriministeriön yksityiskohtaisista hakuohjeista. Aluehallintovirastot tekevät vuosittaiset avustuspäätökset toukokuun loppuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan. Yksittäisille kouluille ei suoraan myönnetä avustuksia.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että hankkeella on jo lähtötilanteessa merkittävä omarahoitus, joka kattaa vähintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä menoista. Hankkeen omarahoitus ei voi olla laskennallisia kuluja. Edellytyksenä on, että hakijan talousarvioon on tehty määrärahavaraus toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Omarahoitus todennetaan hankekohtaisessa kustannuspaikkaraportissa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020