suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kun­tou­tu­soh­jauk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea kun­tou­tu­jan it­se­näis­tä elä­mää, oma­toi­mis­ta sel­viy­ty­mis­tä ja ar­kie­lä­män su­ju­vuut­ta se­kä eh­käis­tä pit­kää lai­tos­hoi­toa. Kun­tou­tu­soh­jaus on yk­si­löl­lis­tä, kun­tou­tu­jan ja hä­nen lä­hiyh­tei­sön­sä tar­peis­ta läh­te­vää, laa­ja-alais­ta ja mo­ni­puo­lis­ta tu­ke­mis­ta neu­von­taa ja oh­jaa­mis­ta se­kä toi­min­ta­mah ...

Toimi näin

Kun­tou­tu­soh­jauk­seen oh­jau­du­taan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen pal­ve­lu­pyyn­nöl­lä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kun­tou­tu­soh­jaa­jat työs­ken­te­le­vät Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan eri­kois­sai­raan­hoi­don eri­koi­sa­loil­la.

Kai­nuus­sa työs­ken­te­lee:

- am­ma­til­li­nen kun­tou­tu­soh­jaa­ja

- ke­hi­tys­vam­mais­ten kun­tou­tu­soh­jaa­ja

- kuu­lon kun­tou­tu­soh­jaa­ja, ai­kui­set

- kuu­lon ja kom­mu­ni­koin­nin kun­tou­tu­soh­jaa­ja, lap­set

- neu­ro­lo­gian kun­tou­tu­soh­jaa­ja

- näön kun­tou­tu­soh­jaa­jat

- pal­lia­tii­vi­nen kun­tou­tu­soh­jaa­ja

- pit­käai­kais­sai­rai­den las­ten kun­tou­tu­soh­jaa­ja

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntoutusohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada, sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. hyvinvointialueet, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 26.1.2023