suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kunta- ja Järjestö-Helmi -erityisavustushaku

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Erityisavustushaulla avustetaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia luonnonhoitohankkeita.

Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Kunta- ja Järjestö-Helmillä tavoitellaan toimijajoukon laajentamista ja Helmi-ohjelman vaikuttavuuden kasvattamista.

Avustuksen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Helmi-ohjelman mukaiset hakuteemat

 • Soiden ennallistaminen
 • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
 • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
 • Metsäisten elinympäristöjen hoito
 • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

 1. Hae avustusta sähköisestä aluehallinnon asiointipalvelusta. Konsortioissa hakemuksen tekee päähakija, joka vastaa hankkeesta.

2. Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellinen hakemus pitkittää asian käsittelyä.

3. Laadi ja liitä hakemukseen vaadittavat liitteet: Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista, merkittävyydestä ja kestävyydestä.

 • Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely.
 • Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset.
 • Kartta toimenpiteistä (jos mahdollista, paikkatietomuodossa) ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta.
 • Mahdollinen yhdistysrekisteriote.
 • Konsortioiden osalta yhteistyösopimukset hankkeen muiden osallistujien osalta.

4. Mikäli Uudenmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

5. Uudenmaan ELY-keskus tekee asiasta päätöksen, joka toimitetaan Aluehallinnon asiointipalveluun.

Maksatuksen hakeminen

 1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti.

2. Täytä ja lähetä maksatushakemus aluehallinnon asiointipalvelusta Maksatukset välilehdeltä.

3. Liitä maksatushakemukseen vaadittavat liitteet.

4. Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Lisätietoa maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset ja säätiöt, sekä vesiosuuskunnat. Hankkeiden tulee kohdentua Helmi-ohjelman mukaisten teemojen arvokkaisiin elinympäristöihin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen toteuttamisen aikana vasta siitä lähtien, kun ELY-keskus on tehnyt hanketta koskevan valtionavustuspäätöksen. Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

Mikäli hankkeet kohdistuvat yksityisille maille, hakiessa tulee ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat suoraan rahallista hyötyä.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät hankintakustannukset ja hanketta varten palkattujen työntekijöiden kustannukset. Myös hankkeeseen kiinteästi kuuluvat inventointeihin, suunnitelmiin ja vaikutusten seurantaan liittyvät kustannukset ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia silloin, kun myös konkreettiset hoitotyöt toteutetaan hankkeen aikana, tai niille on varmistettu muu rahoitus ja aikataulu.

Avustusta voidaan myöntää myös muihin kustannuksiin, esimerkiksi hankkeeseen liittyviin viestinnän ja informaatio-ohjauksen kustannuksiin, merkittäviä luontoarvoja suojaaviin rakenteisiin, koulutukseen tai arvonlisäverokustannuksiin, mikäli arvonlisävero jäisi avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi.

Talkootyötä ei voida sisällyttää hyväksyttäviin kustannuksiin. Talkootyön merkittävä määrä hankkeen toteutuksessa voi olla perusteena korkeammalle avustusprosentille. Tällöin tehdystä vastikkeettomasta työstä tulee pitää tuntikirjanpitoa, ja liittää se päätöksen ohjeiden mukaisesti maksatushakemukseen.

Avustuksella ei tueta rakennettujen hulevesikosteikoiden kunnostamista tai luomista, eikä perinnebiotooppeja, joita on perustettu tai perustetaan siten, että niiden kasvillisuus on syntynyt siemeniä kylvämällä tai istuttamalla. Avustuksella ei saa olla päällekkäisyyttä maatalouden ympäristösopimuksen velvoitteiden kanssa, tai että tarve toimille johtuisi velvoitteiden laiminlyönnistä. Metsäisissä elinympäristöissä avustusta myönnetään vain suojelualueille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 21.10.2021