suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parikkalan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Parikkala
  • Julkinen palvelu

Koulukuljetus

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Parikkalan kunnan koulukuljetusten periaatteet:

  1. Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan koulumatkat järjestetään oman kunnan esiopetuspaikkaan / lähikouluun (kuljetukset päivähoitoon ja päivähoidosta kotiin

kuuluvat huoltajalle):

- esi- tai perusopetuksen 1-2 luokkalaisen koulumatka on yli kolme (3) kilometriä

- perusopetuksen 3-9 luokkalaisen koulumatka on yli viisi (5) kilometriä

Mikäli koulumatka on edellä mainitut alle 3 tai 5 km, huoltaja voi hakea erillisellä

koulukuljetushakemuksella koulukuljetusta seuraavin perustein:

- koulumatka on vaarallinen: Koululiitu-luokituksen mukaan vaarallinen tie, koulumatka asumatonta matsätaivalta tai todettu petovaara

- terveydellisistä syistä, jolloin kuljetus myönnetään oppilaalle vain lääkärin lausunnon perusteella

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun pihaan lyhintä mahdollista jalankulkukelpoista reittiä käyttäen. Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta

koulukuljetusreitin varteen.

Yhteishuoltajuudessa olevalle oppilaalle koulumatkat korvataan em. perustein vain oppilaan väestörekisterin mukaiseen osoitteeseen.

Työelämään tutustumisjakson aikana koulukuljetukset järjestetään (mikäli koulumatka ylittää 5 km) olemassa olevilla taksi- tai linja-autovuoroilla, erillistä koulukuljetusta ei

järjestetä. Koulukuljetusta ei järjestetä, mikäli tet-harjoittelu suoritetaan toisella paikkakunnalla.

Jälki-istunnosta ei järjestetä kotiin erillistä koulukuljetusta.

2. Tapaturman tai sairauden perusteella järjestettävät määräaikaiset kuljetukset

Määräaikaisen koulukuljetuksen järjestämiseen vaaditaan lääkärintodistus, jossa on maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta.

Kesken koulupäivän sattuneissa sairaustapauksissa kuljetuksen kotiin järjestää tarvittaessa huoltaja.

3. Hammaslääkäriin kuljetuksista vastaa huoltaja, ellei hammashoitola ole järjestänyt kyytiä joukkotarkastukseen.

4. Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia.

Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

5. Näyttökortti (2 matkaa/koulupäivä)

Jos oppilas rikkoo, kadottaa tai jättää palauttamatta kortin, huoltajalta peritään korvaus, joka on 6,50 €.

6. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista lapsen kuljetustarpeen muutoksista tai poissaoloista liikennöitsijälle (taksiyrittäjälle), kouluun /

esiopetuspaikkaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelusta vastaa

Parikkalan kunta
Tekstistä vastaa: Parikkalan kunta
Päivitetty: 9.8.2021