suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Kotkassa asuville peruskoulua käyville oppilaille, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta koulutuksen järjestäjän osoittamaan lähikouluun. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntäminen edellyttää huoltajan hakemusta.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa. Myös erilliskuljetukseen noustaan ensisijaisesti linja-autopysäkiltä tai muulta kuljetuksen järjestäjän osoittamalta taksipysäkiltä. Ns. ovelta ovelle kuljetuksia järjestetään vain erityisen perustellusta syystä.

Maksuttoman koulukuljetuksen päätökset tehdään Hyvinvointilautakunnan hyväksymien Koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Jos maksutonta koulukuljetusta haetaan matkan vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella, tulee hakemukseen liittää perustelut ja mahdollinen asiantuntijalausunto.

Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. Kuljetuspäätöstä tehtäessä on tarkistettu, että odotusajat eivät ylitä lain sallimia enimmäisaikoja.

Maksuton koulukuljetuspäätös on voimassa siihen merkityn ajan, jos oppilaan kotiosoite tai lähikoulu ei sitä ennen muutu. Oppilaan muuttaessa tai koulun vaihtuessa tulee maksutonta koulukuljetusta aina hakea uudelleen.

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Avustus maksetaan anomuksesta. Avustusta ei makseta, jos reitillä kulkee kaupungin järjestämä kuljetus tai linja-auto, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta.

Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Tämä koskee sekä kaksikieliseen opetukseen, musiikki- tai liikuntaluokalle valittuja oppilaita, että muista syistä muussa kuin lähikoulussa opiskelevia oppilaita.

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen ei koske perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita.

Toimi näin

Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvausta haetaan koulukuljetushakemuksella.

Kuljetusta voidaan hakea useammalle vuodelle (esim. alakoulun ajalle tai erityisopetuspäätöksen voimassaolon ajalle). MIkäli koulukuljetusta haetaan matkan vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella, myönnetään kuljetus pääsääntöisesti enintään vuodeksi kerrallaan. Uuden hakemuksen liitteenä tulee toimittaa uusi asiantuntijalausunto.

Tulevaa lukuvuotta koskeva koulukuljetushakemus tulee lähettää opetustoimen hallintoon huhtikuun loppuun mennessä. Huoltajalle toimitetaan viranhaltijapäätös viimeistään kesän aikana. Lukuvuoden alussa (elokuu) toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 2-3 viikkoa ja koulukuljetus alkaa vasta sen jälkeen, kun viranhaltijapäätös on tehty.

Lyhytaikaista koulukuljetusta (esim. koulutapaturman vuoksi) haettaessa hakemus ja lääkärintodistus toimitetaan opetustoimeen. Käsittelyaika 2-5 arkipäivää. Kuljetus alkaa vasta, kun hakemus on käsitelty. Mikäli mahdollista, hakemus liitteineen kannattaa toimittaa suoraan opetustoimeen.

Koulukuljetuksen järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kutakin kuljetukseen oikeutettua oppilasta kuljetetaan kuitenkin enintään kaksi kertaa päivässä. Yhteishuoltajuustapauksissa ja lapsen asuessa esim. vuoroviikoin vanhempien luona, maksuton koulukuljetus järjestetään vain koulun ja lapsen väestörekisteriin merkityn vakituisen asuinpaikan välillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetuksen järjestäminen edellyttää huoltajan hakemusta. Kuljetus on voimassa päätöksessä mainitun osoitteen ja koulun välillä, jos jompikumpi muuttuu, on kuljetusta haettava uudelleen, vaikka maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisen perusteet olisivat edelleen samat.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 2.10.2020