suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Esi ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, j ...

Toimi näin

Kilometrirajoihin perustuvaa maksutonta koulukyytiä voi hakea koululta saatavan lomakkeen kautta.

Terveydellisiin syihin perustuvaa koulumatkan järjestämistä tai koulumatkan kulujen korvausta haetaan Konneveden kunnan sivistystoimesta.

Hakemuksen perusteluna tulee olla lääkärinlausunto, josta ilmenee ajanjakso koulukyydin tarpeellisuudesta sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen). Päätöksen tekee koulukuljetuksista vastaava viranomainen tai sivistystoimenjohtaja.

Määräaikainen koulukyyti myönnetään vasta huoltajan esitettyä asiantuntijalausunnon koululla tai virastolla koulukuljetuksista vastaavalle henkilölle.

Maksullista koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvaamista haetaan jokaiselle lukuvuodelle erikseen, mikäli koulumatka on alle kunnassa päätettyjen koulumatkarajojen.

Päätös tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.

Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi.

Liikenteen vaarallisuuteen perustuvat päätökset tekee sivistystoimenjohtaja sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on poikkeustapauksissa oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä korvaus. Päätöksen tekee kuljetuksista päättävä sivistystoimenjohtaja ja maksettava korvaus on 0,30 €/km. Sivistyslautakunta voi jatkossa päättää maksettavan korvauksen suuruudesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on 0.-3. luokkalaisilla yli kolme kilometriä, 4.-6. luokkalaisilla yli neljä kilometriä ja 7.-9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Oppilaan oikeus koulumatkaetuun tai matkojen tukemiseen voi rajoittua vain osaan lukuvuotta, esimerkiksi talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan. Kuljetusoppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan oppilaan koulumatka voi osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta. Omavastuurajat kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen 0 - 2. luokille on 1 ½ kilometriä ja luokille 3. - 6. on 2 ½ kilometriä. Kunnan velvollisuutena ei ole kyydin järjestäminen koko koulumatkalle.

Kunta ei järjestä kuljetusta eikä osallistu oppilaan koulumatkakustannuksiin silloin kun on kyse omasta hakeutumisesta muuhun kuin lähikouluun. Jos taas kunta on osoittanut oppilaan kouluksi muun kuin lähikoulun (lapsen oppimisen tuen järjestämisen kannalta, koulun oppilasmäärien tasaamisen tai kuljetusjärjestelyjen sujuvuuden vuoksi tai muusta oppilaan turvallisuuteen tai terveyteen liittyvästä painavasta syystä) oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen mikäli maksuttoman kuljetuksen ehdot täyttyvät.

Sen lisäksi mitä edellä on mainittu sivistystoimenjohtaja voi myöntää maksullisen koulukuljetuksen hakemuksesta niille oppilaille, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa. Sivistyslautakunta määrittelee maksullisen koulukuljetuksen maksun suuruuden.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Palvelun toteuttaa

Konneveden kunta

Palvelusta vastaa

Konneveden kunta
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020