suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Koulumatka on yleiseksi liikenneväyläksi määritelty reitti, jota oppilas voi käyttää kodin ja koulun välillä kulkiessaan. Koulumatkan pituus mitataan kotiportilta koulun portille lyhintä mahdollista reittiä käyttäen. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa koulumatkan mittaa Kempeleen ympäristöpalvelut.

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaa ...

Toimi näin

Erillistä päätöstä koulumatkaetuuden myöntämisestä ei tehdä, kun oikeus koulumatkaetuuteen syntyy näiden periaatteiden mukaisesti. Jos lapsella on Kempeleen kouluterveydenhuollon antama todistus kuljetuksen tarpeellisuudesta, päätöksen tekee rehtori. Muista harkinnanvaraisista koulumatkaeduista päättää sivistysjohtaja hakemuksen perusteella. Koulutuksen järjestäjän hyväksymä asiantuntijalausunto (lääkäri, psykologi) on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Hakemuksessa voi esittää perustellun toiveen kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä voidaan käyttää päätöksenteon perusteena.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksuton koulukuljetus järjestetään ilman hakemusta, kun oppilaan yhdensuuntainen koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on 1. luokkien oppilailla yli 3 km ja 2.-10. luokkien oppilailla yli 5 km. Maksuton koulukuljetus järjestetään ilman hakemusta talvikuukausiksi (marras-maaliskuu) Rajakorven suunnasta Ylikylän yhtenäiskouluun 1. luokan oppilaille, jotka asuvat Ylipääntien ja Tuohinonkujan risteyksestä Rajakorven suuntaan, 2.-3. luokan oppilaille Rajakorventien ja Sipolantien risteyksestä Rajakorven suuntaan sekä 4.-6. luokan oppilaille Rahkosentien ja Rajakorventien risteyksestä Rajakorven suuntaan.

Mikäli oppilas asuu esim. vuoroviikoin kahdessa osoitteessa, koulumatka määräytyy sen osoitteen mukaan, joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka perusteella määritellään oppilaan lähikoulu. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eri osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota.

Oppilaalla on koulumatkaetuus, jos koulumatka asiantuntijalausunnon perusteella muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta. Oppilaan matka kotoa pysäkille tai koontipaikkaan voi perusopetuksen 1-3 luokkien oppilailla olla enintään 2 km ja 4-10 luokkien oppilailla enintään 3 km. Aamupäivätoimintaan tuleville ja iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä koulukuljetusta. Kunta ei myöskään järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia. Mikäli kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmassa määritellään aamu- ja iltapäivätoiminta erityishuolloksi, on matka maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelun toteuttaa

Kempeleen kunta

Palvelusta vastaa

Kempeleen kunta
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 15.11.2023