suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Joroisten kunnassa maksuttoman koulukuljetuksen saavat ne peruskoulun 0 - 2 lk oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km. Vanhemmille oppilaille kuljetus tarjotaan, jos heidän koulumatkansa ylittää 5 km. Harkintaan perustuen voidaan maksuton kuljetus myöntää, jos koulumatka oppilaan iän ja terveyden huomioon ottaen on liian rasittava tai vaarallinen. Tällöin kuljetusta tulee hakea ja hakemukseen liittää sitä tukevat asiantuntialausunnot.

Joroisten kunta järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen lähikouluun ja lapsen kotia lähimpänä olevaan esiopetuspaikkaan. Lähikoulu määritellään sivistystoimen hallinnossa väestörekisterin perusteella kunkin tulevan perusopetuksen ensimmäisen luokan ja lukuvuoden aikana oman kunnan alueella sekä kuntaan muuttavan oppilaan osalta.

Jos oppilaalle on myönnetty hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun (ns. toissijaiseen kouluun), kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan koulumatkasta itse.

Toimi näin

Huoltajan tulee hakea yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta erillisellä hakemuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden tai vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella. Hakemus tulee toimittaa Joroisten kunnan sivistystoimeen.

Vaikka määritelty kilometriraja alittuisi, voi oppilas olla oikeutettu koulumatkaetuuteen myös asiantuntijalausunnon perusteella. Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä myös ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön, sekä esitys kuljetusmuodosta (esimerkiksi tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Hakemus ja asiantuntijalausunto tulee toimittaa Joroisten kunnan sivistystoimeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja (tilauslinja-autoja, paikallisliikennettä, palveluliikennettä, takseja) käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai eräissä erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden niin vaatiessa.

Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja (vuoroauto, tilauslinja-auto, taksi). Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla. Lain mukaan oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia (24.6.2010/642).

Taksikuljetuksia ei järjestetä yleisopetuksen oppilaalle ovelta- ovelle kuljetuksina. Taksien kuljetusreitit laaditaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 31.7.2020