suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Voit hakea ELY-keskukselta avustusta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen sekä korvausta ja tukea lajien aiheuttamiin vahinkoihin.

Avustusta, korvausta ja tukea myönnetään harkinnanvaraisesti

  • rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen,
  • rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen,
  • porotalouden tuk ...

Toimi näin

Hae avustusta, korvausta ja tukea sekä niiden maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. KEHA-keskus maksaa avustukset ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.

Nopeutat asiasi käsittelyä tutustumalla lisätietoihin ja täyttämällä hakemukset huolellisesti.

Näin haet

Hae avustusta, korvausta ja tukea sekä niiden maksatusta ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea tulostettavalla lomakkeella. Toimita hakemus liitteineen sille ELY-keskukselle, jonka alueella vahinko on tapahtunut. Voit toimittaa hakemuksen ELY-keskuksen kirjaamoon postitse, sähköpostitse, tuomalla paikanpäälle tai ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä. Jos haet maksatusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus KEHA-keskukseen.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta vahinkojen sekä rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Avustusta viljelys- ja eläinvahinkojen sekä maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voidaan myöntää luonnollisille henkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion kirjanpitoyksiköitä.

Avustusta rakennuksille aiheutuvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voidaan myöntää luonnollisille henkilöille ja muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion kirjanpitoyksiköitä.

Viljelysvahinkona voidaan korvata rauhoitettujen eläinten pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheuttama vahinko. Korvausta viljelysvahingosta voidaan maksaa maatalouden alkutuotannossa toimivalle yritykselle.

Eläinvahinkona voidaan korvata rauhoitettujen eläinten tuotantoeläimelle tai kotieläimelle aiheuttama vahinko lukuun ottamatta maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamia vahinkoja.

Korvausta eläinvahingosta voidaan maksaa luonnolliselle henkilölle, maatalouden alkutuotannossa toimivalle yritykselle ja paliskunnalle.

Maakotkan pesintään perustuvaa porotaloustukea voidaan myöntää paliskunnalle. Tuki rajoittuu poronhoitoalueen paliskuntien alueella pesivien maakotkien reviireihin tai osittaisiin reviireihin.

Kalataloustukea voidaan myöntää kalanviljelyalan yrityksille sääksen ravinnokseen käyttämien viljeltyjen kalojen laskennallisen arvon mukaan.

Maksamisen edellytykset

Avustuksen, korvauksen ja tuen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin. Vahingonkärsijä on tehnyt vahingon havaittuaan viipymättä vahinkoilmoituksen viranomaiselle. ELY-keskuksen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot.

Lisäksi edellytyksenä on, ettei avustuksen saaja ole saanut muuta julkista rahoitusta samaan toimeen.

Hakemuksesta on käytävä ilmi

  • minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys,
  • milloin ja missä vahinko on tapahtunut,
  • vahingon laatu ja määrä sekä
  • saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun lainsäädännön perusteella.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat vahinkotapahtuman suorana seurauksena aiheutuneiden vahinkojen kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta 115/2023

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta 15/2022

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 8.3.2023