suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Korkein oikeus

Korkein oikeus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan.

Korkeimpaan oikeuteen voi valittaa hovioikeuksien ratkaisuista sekä eräistä käräjäoikeuksien, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ratkaisuista. Edellytyksenä valituksen tutkimiselle on yleensä, että korkein oikeus myöntää muutoksenhakijalle valitusluvan. Valitusluvan myöntämisen perusteista merkittävin ja useimmin käytetty on ennakkopäätösperuste eli se, että asian ratkaiseminen korkeimmassa oikeudessa on tarpeen lain soveltamiseksi myöhemmin vastaavissa tapauksissa.

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin. Ennakkopäätöksiä annetaan sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Se, onko asiassa muutoksenhakumahdollisuutta ja mitä muutoksen hakemiseksi edellytetään, käy ilmi alemman asteen ratkaisusta tai siihen liitetystä valitusosoituksesta sekä lain säännöksistä.

Korkein oikeus voi myös poistaa tai purkaa tuomioistuimen lopullisen eli lainvoiman saaneen ratkaisun tai palauttaa menetetyn määräajan. Nämä ovat poikkeuksellisia menettelyjä, jotka edellyttävät, että laissa säädetyt varsin tiukat perusteet täyttyvät.

Toimi näin

Valituslupahakemukset ja valitukset toimitetaan yleensä asian viimeksi ratkaisseen tahon, kuten hovioikeuden kirjaamoon. On suositeltavaa käyttää oikeudellisen asiantuntijan apua asiakirjojen laatimisessa. Oikeudenkäyntiasiamiehen tulee täyttää tietyt kelpoisuusehdot.

Korkein oikeus vastaanottaa oikeudenkäyntiaineiston kirjallisena ja menettely on pääsääntöisesti kirjallinen. Mahdollisuutta henkilökohtaisiin tapaamisiin ei ole.

Koska tuomioistuimen pitää olla puolueeton, se ei voi antaa oikeudellisia neuvoja oikeudenkäyntien osapuolille tai muillekaan tahoille. Oikeudellisissa asioissa on mahdollista kääntyä esimerkiksi oikeusaputoimiston tai asianajajan puoleen.

Kenelle ja millä ehdoin

Muutoksen hakemisessa on ensinnäkin noudatettava laissa säädettyjä määräaikoja. Hakemukset ja valitukset on tehtävä kirjallisesti.

Yleensä se, että korkein oikeus ottaa asian tutkittavakseen, edellyttää myös, että korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan.

Tuomion poistamista tai purkamista voi korkeimmalta oikeudelta hakea laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain, mikäli hakemuksen on laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Palvelu on maksullinen.

Oikeudenkäyntimaksu on 510 euroa. Markkinaoikeusasioissa maksu on sama ja määräytyy samoilla perusteilla kuin markkinaoikeudessa.

Maksua ei pääsääntöisesti peritä

a) yksityishenkilön valittaessa vakuutusoikeuden ratkaisusta,

b) henkilöltä, jolle on myönnetty oikeusapua,

c) kun KKO muuttaa rikosasiassa annetun ratkaisun lopputulosta muutoksenhakijan eduksi,

d) hyväksyy ylimääräisen muutoksenhakemuksen tai

e) palauttaa tai siirtää asian kokonaisuudessaan toisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKorkein oikeus
Palvelusta vastaaKorkein oikeus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Korkein oikeus
Päivitetty: 31.8.2021