suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Kemera-tuki suometsän hoitoon

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Uusia kemera-hakemuksia ei enää oteta vastaan. Hakemusten jättöaika päättyi 1.10.2023 ja kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Toteuta kemera-työt tuen myöntämispäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lähetä toteutusilmoitus tehdystä työstä Metsäkeskukselle. Kemera-töiden toteuttamisaika voi yltää maksimissaan vuoden 2026 puolelle.

Tuki suometsän hoitoon on tarkoite ...

Toimi näin

Uusia kemera-hakemuksia ei enää oteta vastaan. Hakemusten jättöaika päättyi 1.10.2023 ja kemera-tukia koskevan lain voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Toteuta kemera-työt tuen myöntämispäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Lähetä toteutusilmoitus tehdystä työstä Metsäkeskukselle. Kemera-töiden toteuttamisaika voi yltää maksimissaan vuoden 2026 puolelle.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Töiden toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Näet määräajan rahoituspäätöksestä.

Tulosta lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää ne Lahden toimistoon.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen määrästä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea suometsän hoitoon voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kasvu kohteella on selvästi elpynyt. Kasvu toimenpiteen jälkeen keskimäärin vähintään 1,5 m3/ha/vuosi ilman toistuvia lannoituksia.
 • Kasvupaikka on pohjoisessa Suomessa vähintään puolukkaturvekangasta, muualla Suomessa vähintään varputurvekangasta.
 • Hankkeen pinta-ala on vähintään 2 hehtaaria.
 • Puusto on metsänhoidollisesti vähintään tyydyttävässä kunnossa hankkeen päättyessä. Hakkuu- ja hoitotöiden tarvetta ei ole seuraavien 5-10 vuoden aikana.
 • Taimikkovaiheen puusto täyttää metsälain vaatimukset.
 • Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt on kilpailutettava.

Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Uudistuskypsät metsät eivät ole rahoituskelpoisia.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on Metsäkeskuksen hyväksymä toteuttamissuunnitelma. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman. Suometsän hoitoon liittyvän piennartien tekemisen voi aloittaa sitä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

 • hankkeen yleiskuvaus
 • kartta, johon on merkitty mm. ojastot, piennartiet ja vesiensuojelurakenteet
 • osakastila- ja omistajaluettelo
 • vesiensuojelusuunnitelma
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
 • tukihakemus tiloittain tai ojitussopimus
 • ojitusluvat ja muut luvat.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä (tämä on yleisin Kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto)
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea kunnostusojitukseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta 594/2015

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 34/2015

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta 185/2020

Palvelun toteuttaa

Suomen metsäkeskus

Palvelusta vastaa

Suomen metsäkeskus
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 15.11.2023