suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Kehitysvammaisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kal­la teh­dään tut­ki­muk­sia se­kä oh­ja­taan ja neu­vo­taan kai­kis­sa ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan asiak­kaak­si tul­laan ta­va­no­mai­ses­ti kes­kus­sai­raa­lan siir­to­na ke­hi­tys­vam­ma­diag­noo­sin pe­rus­teel­la. Poliklinikalla työskentelee mo­niam­ma­til­li­nen työ­ryh­mä, johon kuuluu ylilääkäri, ps ...

Toimi näin

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kal­le ha­keu­du­taan ot­ta­mal­la yh­teyt­tä ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan so­siaa­li­työn­te­ki­jään. Yh­teyt­tä voi ot­taa myös suo­raan mui­hin ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan työ­ryh­män jä­se­niin. Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan pal­ve­lu­ja an­ne­taan ke­hi­tys­vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le, hei­dän per­heil­leen ja muil­le yh­teis­työ­ta­hoil­le. Pal­ve­lut ovat käyt­tä­jil­le mak­sut­to­mia.

Osas­to­hoi­don tar­peen ar­vioi ai­na ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan yli­lää­kä­ri. Suun­nit­te­lem­me ja to­tu­tam­me tut­ki­mus-/kun­tou­tus­jak­soa yh­des­sä asiak­kaan ja hä­nen lä­heis­ten­sä kans­sa yh­teis­työs­sä ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan mo­niam­ma­til­li­sen työ­ryh­män kans­sa. Osas­to­jak­son ai­ka­na pi­de­tään sään­nöl­li­ses­ti hoi­to­neu­vot­te­lu­ja ja suun­ni­tel­laan po­ti­laan hoi­toa ja kun­tou­tus­ta yh­des­sä lä­heis­ten ja/tai asu­mi­syk­si­kön hen­ki­lös­tön kans­sa. Hoi­to­jak­son pi­tuus ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti, mut­ta yleen­sä jak­so kes­tää kah­des­ta vii­kos­ta kuu­kau­teen.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 11.1.2024