suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupungin tekninen keskus ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksien perusteella kaupunki valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita.

KATULUPA

Katulupaa haet silloin, kun hakijana haluat ottaa tilapäisesti käyttöön kaupungille kuuluvaa aluetta esimerkiksi kaivamistarkoituksessa, työn toteuttamisessa tai tapahtuman järjestämisessä.

Tällaisia töitä ovat esimerkiksi:

- erilaiset kaivutyöt kuten putki- ja kaapelityöt

- kiinteistön rakentamis- ja korjaustyöt, jos työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta

- katu- tai yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet

- tonttiliittymien rakentaminen

- katu- tai yleiseltä alueelta tehtävät nostotyöt

- siirtolavojen, työmaakoppien ja rakennustarvikkeiden yms. väliaikainen säilyttäminen yleisellä alueella.

SIJOITTAMISSOPIMUS

Johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle tulee tarvittaessa tehdä sijoittamissopimus, joka tehdään hakijan ja kaupungin välillä. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin et tarvitse sijoittamislupaa, vaan liittymislupa ja katulupa riittävät.

VÄLIAIKAINEN TAPAHTUMA, KONSERTTI TAI VASTAAVA

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikainen tapahtuma, konsertti tai vastaava yleisen alueen käyttö vaatii myös luvan. Yleisten alueiden kuten torin käyttöön haetaan lupa teknisestä keskuksesta. Luvan myöntää tekninen johtaja.

Suorita katuluvan mukainen työ sille luvassa määrätyssä ajassa. Lisäaikaa myönnetään perustellusta syystä.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Katuluvan hakijan on noudatettava kaupungin ohjetta ”Ohje kaduilla ja eräillä yleisillä alueilla tehtävistä töistä 2014”. Lisäksi kaupunki voi antaa tarpeellisia määräyksiä muun muassa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden tai esteettömyyden varmistamiseksi.

Töistä aiheutuva haitta liikenteelle ja ympäristölle on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. Työkohde kunnostetaan tasoltaan vähintään yhtä hyväksi kuin mitä se oli ennen töitä.

Kaivutyöt pyrittävä rajaamaan tarkasti ja työ tekemään nopeasti ja turvallisesti.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen jopa nelinkertaisena.


Määräaika

Katso em. kaupungin ohjeistus.

Käsittelyaika

Katso em. kaupungin ohjeistus.

Voimassaoloaika

Katso em. kaupungin ohjeistus.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaan vuoksi vuokraavan tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKankaanpään kaupunki
Palvelusta vastaaKankaanpään kaupunki
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 4.3.2022