suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

SIJOITUSPAIKKALUPA

Laitteen, johdon, routaeristeen tai muun vastaavan rakenteen pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoituspaikkaluvan. Kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä.

KATUTYÖLUPA

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset, joille lupa haetaan jälkikäteen.

Luvanvaraisia töitä ovat kaikki kadulla tapahtuvat työt. Näitä ovat muun muassa:

  • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
  • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille (vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet)
  • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymät
  • kadulle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot
  • rakennusmateriaalien lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle
  • työmaatilojen säilyttäminen kadulla.

Lumien pudottaminen katolta ei edellytä katutyöluvan hakemista.

MAA-ALUEEN OMISTAJAN LUPA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

Kaikki ulkotapahtumat konserteista puistojumppiin tarvitsevat aina maanomistajan luvan. Maanomistaja voi olla kaupunki, valtio, yksityinen henkilö, yhteisö jne.

Kaupunkirakenteen toimiala myöntää alueiden käyttölupia tapahtumien järjestämistä varten katualueille ja -aukioille, satamiin ja sekä hallinnoimilleen vesi- ja viheralueille.

Toimi näin

SIJOITUSPAIKKALUPA

Vapaamuotoiseen sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti. Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Sijoituspaikkalupaa haetaan Liikenne- ja viheralueiden vastuualueelta, lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla pitempi.

Sijoituspaikkalupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Jyväskylän asiointipalvelussa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lupaa voi hakea lomakkeella, joka toimitetaan täytettynä liitteineen Palvelupiste Hannikaiseen.

Jäljennös luvasta tulee liittää katutyöilmoitukseen. Katutyöilmoituksen voi jättää myös yhdessä sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa.

KATUTYÖLUPA

Katutyölupaa haetaan aina kirjallisesti. Katutyölupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Jyväskylän asiointipalvelussa, tämä on myös käsittelyltään hieman nopeampi tapa.

Hakemus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun Liikenne- ja viheralueet -vastuualue on antanut luvan työn aloittamiseen. Jos hakemusta ei ole käsitelty 21 vuorokauden kuluessa sen jättämisestä, työ voidaan kuitenkin aloittaa.

MAA-ALUEEN OMISTAJAN LUPA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

Alueen käyttölupaa tapahtumaa varten haetaan sähköisesti Jyväskylän asiointipalvelussa

Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa 3-4 viikkoa. Riippuen tapahtuman luonteesta tai tapahtumapaikasta, hakemuksen käsittelijä voi pyytää tapahtuman järjestäjää täydentämään hakemustaan. Luvan yhteydessä annetaan myös lupa tapahtumaa palvelevien opasteiden sijoittamiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

SIJOITUSPAIKKALUPA

Kaupunki voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä.

KATUTYÖLUPA

Katutyöluvan keskeisin määräys on lupaohjeet ja ehdot -asiakirja. Hakija sitoutuu siinä esitettyihin menettelytapoihin luvan myöntämisen myötä. On suositeltavaa, että hakija perehtyy hyvin asiakirjaan ennen luvan hakemista.

MAA-ALUEEN OMISTAJAN LUPA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

Luvan saaja on velvollinen noudattamaan lakeja, asetuksia ja muita voimassa olevia yleisiä määräyksiä sekä tapahtumakohtaisia lupaehtoja, tapahtuman järjestäjälle laadittuja kaupunkirakenteen yleisiä ehtoja ja tapahtumapaikkakorteissa mainittuja ohjeita mikäli tapahtuma sijoittuu joistakin ko. alueista.

Palvelu on maksullinen.

Sijoituspaikkalupa on maksuton.

Yleisten alueiden käytöstä peritään taksan mukaista korvausta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 19.5.2022