suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Kantelu eläinlääkärin toiminnasta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit tehdä kantelun Ruokavirastolle tai aluehallintovirastoon kun epäilet eläinlääkärin tehneen virheen tai laiminlyönnin eläimen hoidon yhteydessä tai muutoin eläinlääkärin ammattitoiminnassaan. Ammatinharjoittamistoiminnalla tarkoitetaan eläinlääkärin tekemiä toimenpiteitä, joissa tarvitaan joko eläinlääketieteellistä osaamista tai tietämystä ammatinharjoittamislain mukaisista tiedonluovutus- ja salassapitovelvoitteista. Mikäli Ruokavirasto katsoo, että eläimen hoidossa on tapahtunut virhe, seuraamuksena voi olla esimerkiksi huomion kiinnittäminen tai huomautus tai varoitus. Ruokavirasto voi jättää kantelun myös tutkimatta, jos sama asia on jo vireillä toisessa viranomaisessa tai jos kantelun perusteella on ilmeistä, että se ei johtaisi toimenpiteisiin.

Hoitovirhekanteluiden lisäksi voit saattaa vireille valituksen virkaeläinlääkäreiden toiminnasta (ns. hallintokantelu). Hallintokanteluna voit saada tutkittavaksi valituksen siitä, onko virkaeläinlääkäri menetellyt lainmukaisesti asiassa tai ylittänyt selvästi harkintavallan rajansa.

Toimi näin

Voit tehdä kantelun eläinlääkärin toiminnasta, jos olet eläimen omistaja tai haltija. Kantelun voi kuitenkin myös tehdä kuka tahansa asiaan nähden sivullinen henkilö.

Älä toimita samaa asiaa koskevaa kantelua samanaikaisesti usealle viranomaiselle vaan valitse asian käsittelijäksi joko Ruokavirasto tai aluehallintovirasto. Hoitovirhe-epäilyä koskevan asian voit laittaa vireille myös eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnassa tai kuluttajariitalautakunnassa.

Asian selvittämisen kannalta on suositeltavaa, että teet kantelun mahdollisimman pian valituksenalaisten tapahtumien jälkeen. Ruokavirasto ei tutki kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua, ellei siihen ole erityistä syytä.

Mikäli haluat saattaa eläinlääkärin toimintaa koskevan kantelun vireille Ruokavirastossa, toimita Ruokavirastoon oheinen lomake täytettynä. Jos kyseessä on eläimen hoitoon liittyvä hoitovirhe-epäily, toimita kantelun lisäksi myös potilasasiakirjat ja saamasi kotiutusohjeet. Toimita potilasasiakirjat myös eläimen mahdollisesti saamasta jatkohoidosta valituksenalaisen hoitotapahtuman jälkeen. Mikäli eläin on kuollut hoitotapahtuman yhteydessä tai pian sen jälkeen, Ruokavirasto suosittelee patologisen ruumiinavaustutkimuksen tekemistä kuolinsyyn selvittämiseksi. Liitä tällöin myös patologinen tutkimustodistus kantelun liitteeksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli epäilet eläimen hoidossa tapahtuneen virheen, kannattaa aina ensin kääntyä eläinlääkäripalvelun tarjonneen eläinlääkäriaseman puoleen asian sovittelemiseksi sekä mahdollisen vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseksi. Ruokavirasto ei voi määrätä virheellisestikään menetellyttä eläinlääkäriä suorittamaan vahingonkorvausta eläimen omistajalle tai haltijalle. Jos mahdollisten vahinkojen korvaamisessa ei päästä yhteisymmärrykseen, voit saattaa asian esimerkiksi eläinlääkintävahinkolautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi taikka yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi riita-asiana.

Ruokavirasto ei myöskään käsittele rikosoikeudellisia vaatimuksia.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 27.1.2020