suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kaivoslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen on oltava kaivoslupa. Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit, kaivostoiminnassa sivutuotteena syntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen pintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan sekä muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi malminetsintään kaivosalueella. Lisäksi kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosturvallisuuslupa.

Toimi näin

Tee vapaamuotoinen kaivoslupahakemus ja täytä tarvittavat liitteet. Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:

1) hakijasta sekä hakijan edellytyksistä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa;

2) hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta sekä alueen käyttöä koskevista rajoituksista ja niiden huomioon ottamisesta;

3) niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen);

4) toiminnan edellytyksistä:

b) erityisesti esiintymän hyödyntämiskelpoisuudesta, kun kyse on kaivoslupahakemuksesta;

5) toimintaa koskevista suunnitelmista;

6) toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon suunniteltujen toimenpiteiden laatu ja laajuus; selvitystä ei kuitenkaan vaadita siltä osin kuin vaaditut tiedot sisältyvät 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen;

7) toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpiteistä.

Lupahakemukseen on liitettävä:

1) viranomaisen todistukset, rekisterinotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen;

2) tarvittaessa selvitys luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus;

3) tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista.

Lisäksi kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on haettava kaivosturvallisuuslupa. Hakemuksen sisällöstä on määrätty kaivoslain 122 §:ssä. Hakemukseen tulee liittää hakijaa koskevien tietojen lisäksi mm. kaivostoiminnan harjoittajan toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi, arviointi kaivosturvallisuutta vaarantavista seikoista sekä kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma ja yleissuunnitelma.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaivoslupaa voi hakea 1) luonnollinen henkilö, joka on täysi-ikäinen, ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei holhoustoimesta annetun lain nojalla ole rajoitettu; 2) oikeushenkilö. Kaivosaluelunastuslupaa saa hakea se, joka hakee kaivoslupaa kyseisen esiintymän hyödyntämistä varten. Kaivosluvan haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle tai huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle eikä kaivostoiminnan kokonaiskustannukset huomioon ottaen kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Kaivosluvan haltija ei saa louhia eikä hyödyntää kaivosmineraaleja siten, että kyse olisi ilmeisestä kaivosmineraalien tuhlauksesta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toimijalla oltava Suomeen rekisteröity sivuliike tai toimijan on oltava oikeushenkilö, johon kansalliset säädösvelvoitteet voidaan kohdistaa.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Kaivoslupaa on haettava ennen kaivostoiminnan aloittamista. Myös kaivosturvallisuuslupa on haettava ennen tuotannon aloitusta.

Käsittelyaika

Tapauskohtainen käsittelyaika alueen sijaintiin ja tutkimusmenetelmiin perustuen.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi, määräyksiä tarkistetaan vähintään 10 vuoden välein. Lupa voidaan myös myöntää määräajaksi perustellusta syystä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 20.8.2020