suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Kaikukortti Kainuussa

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kai­ku­kor­til­la voi hank­kia mak­sut­to­mia pää­sy­lip­pu­ja ja kurs­si­paik­ko­ja kaik­kiin nii­hin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin, jot­ka kuu­lu­vat Kai­nuun ja val­ta­kun­nal­li­seen Kai­ku­kort­ti-ver­kos­toon. Kai­ku­kort­ti-ver­kos­tois­sa on laa­ja jouk­ko eri­lai­sia kult­tuu­ri­koh­tei­ta, ku­ten elo­ku­va­teat­te­rei­ta, fes­ti­vaa­le­ja, kult­tuu­ri­ta­lo­ja, mu­seoi­ta, ny­ky­tans­si­ta­ ...

Toimi näin

Voit saa­da Kai­ku­kor­tin niil­tä Kainuun Kaikukortti-toiminnassa mukana olevilta so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joil­ta, joiden pal­ve­lu­ja käy­tät asiak­kaa­na. Pyy­dä oma Kai­ku­kort­ti­si hen­ki­lö­kun­nal­ta. Kor­tin saaminen ei edellytä eril­li­siä to­dis­tuk­sia tu­lois­ta­si.

Voit hank­kia pää­sy­li­put ja kurs­si­pai­kat Kai­ku­kor­til­la kult­tuu­ri­koh­tei­den ja kan­sa­lai­so­pis­to­jen omis­ta myyn­ti­ka­na­vis­ta, et kui­ten­kaan verk­ko­kau­pas­ta. Kai­ku­kort­ti-pää­sy­lip­pu­ja ja -kurs­si­paik­ko­ja saat­taa ol­la ra­jat­tu mää­rä.

Kun hankit lippua tai kurssipaikka kerro Kai­ku­kort­ti­si nu­me­ro ja va­rau­du näyt­tä­mään kort­tia­si. Jos han­kit li­pun kau­pal­li­sen li­pun­vä­li­tys­toi­mi­jan kaut­ta, si­nun on mak­set­ta­va pal­ve­lu­mak­su, vaik­ka it­se pää­sy­lip­pu on mak­su­ton. Useim­pien kult­tuu­ri­koh­tei­den lip­pu­ja on mah­dol­lis­ta hank­kia myös suo­raan koh­teis­ta il­man pal­ve­lu­mak­sua.

Ota Kai­ku­kort­ti mu­kaan kun me­net kult­tuu­ri­ta­pah­tu­maan tai kurs­sil­le. Hen­ki­lö­kun­ta saat­taa pyy­tää si­nua näyt­tä­mään Kai­ku­kor­tin.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saa­da Kai­ku­kor­tin, jos käy­tät asiak­kaa­na sel­lai­sen kai­nuu­lai­sen so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­jan pal­ve­lui­ta, jo­ka on mu­ka­na Kai­nuun Kai­ku­kort­ti-toi­min­nas­sa. Tiukan rahatilanteesi takia et voi hank­kia pää­sy­lip­pu­ja tai kurs­si­paik­ko­ja ja olet vä­hin­tään 16-vuo­tias.

Palvelun toteuttaa

Kuhmon kaupunki, Kainuun hyvinvointialue, Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki, Suomussalmen kunta, Hyrynsalmen kunta, Ristijärven kunta

Muut vastuuorganisaatiot

Sotkamon kunta, Ristijärven kunta, Kuhmon kaupunki, Hyrynsalmen kunta, Suomussalmen kunta, Kajaanin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 29.2.2024