suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Kaavoitus

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Asema- ja yleiskaavoitus kunnassa

Kaavoituksella varataan alueita muun muassa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja ulkoilun järjestämistä varten. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin: yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Koko maakuntaa koskevasta aluekehittämisestä ja -suunnittelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan maankäytön ja liikenteen järjestämistä. Yleiskaavassa esitetään kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet ja se toimii yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen perustana. Hollolaan on tehty strateginen yleiskaava, joka tarkistetaan valtuustokausittain. Hollolan strateginen yleiskaava on tehty koko kunnan alueelle. Osittain voimaan ovat jääneet osa aiemmista osayleiskaavoista.

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus; mitä ja kuinka paljon saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Asemakaavassa osoitetaan rakentamiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi riittävät varaukset mm. kaduille, kevyen liikenteen yhteyksille ja virkistysalueille.

Ranta-asemakaavalla ohjataan ranta-alueiden rakentamista. Rannoille ei saa rakentaa ilman rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa kaavaa. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella. Maanomistaja voi hakea ranta-asemakaavan laatimista omille mailleen.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Kaikista kaavoista, jotka eivät koske vähäistä asemakaavan muutosta, on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Virallisesti kaavoihin voi vaikuttaa esittämällä mielipiteitä valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksesta ja muistutuksia kaavaehdotuksesta niiden ollessa nähtävillä. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan internetsivuilla sekä Hollolan Sanomissa. Nähtävillä oleva aineisto löytyy Hollolan kunnan nettisivuilta.

Kunta valmistelee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavahankkeet, jotka ovat kunnan tiedossa kaavoituskatsauksen valmistelun aikana.

Hollolan kunta laatii myös kaavoitusohjelman kerran vuodessa, jossa esitetään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa kaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 31.5.2022