suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Ilmoitus vaaraa aiheuttavasta kuluttajapalvelusta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Jos palvelu aiheuttaa vaaraa, toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan vaaraa aiheuttaneesta palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle. Lomakkeella toiminnanharjoittaja ilmoittaa Tukesille kuluttajapalvelusta aiheutuneesta vaarasta, kuten palvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta, vaaratilanteesta, vakavasta läheltä piti -tilanteesta tai muusta palveluun liittyvästä vaarasta.


Toimi näin

Ilmoitus on tehtävä, jos palvelu tai palvelun suorittamisessa käytettävä tuote aiheuttaa:

- terveyshaitan

- onnettomuuden (esim. tulipalo tai sairaalahoitoa vaatinut tapaturma)

- vaaratilanteen tai

- vakavan läheltä piti -tilanteen. Läheltä piti -tilanne on odottamaton tapahtuma, josta olisi voinut seurata onnettomuus.

Myös palvelussa oleva pienempikin vaaratekijä voi vaatia ilmoituksen tekemistä seuraavissa tilanteissa:

- Palvelulla on paljon käyttäjiä.

- Vaara ei ole ilmeinen, eli kuluttajan on vaikea havaita sitä.

- Kyseessä on lapsille, nuorille tai ikääntyneille tarkoitettu palvelu.

Edellä mainitun lisäksi vaaraa aiheuttavasta palvelusta on tehtävä ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

- Vaaratilanteessa on menetetty ihmishenki(ä) tai niitä on ollut vaarassa.

- Onnettomuuspaikalle on tarvittu ambulanssi tai pelastustoimen apua.

- Palvelussa on havaittu uudentyyppinen vaara. Ilmoituksen avulla saadaan levitettyä tietoa uudesta vaaratyypistä.

- Kohteen turvallisuusjärjestelyt pettävät tai eivät riittäneet torjumaan vaaraa. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, jos sivulliset joutuvat pelastamaan hukkuvan uimahallissa tai kylpylässä.

- Epäselvissä tapauksissa on parempi tehdä ilmoitus, kuin olla tekemättä.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011, 8§): Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa tai hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Tukesille. Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoitettava, mihin vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt vaaran takia.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)