suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus perintätoimen harjoittajan lain tai hyvän perintätavan vastaisesta menettelystä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää valtakunnallisesti toimiluvat perintätoiminnan harjoittamiseen ja valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa.

Voit tehdä aluehallintovirastolle (AVI) ilmoituksen perintätoiminnassa havaitusta epäkohdasta. AVI voi antaa asiassa ohjeistusta, ja tarvittaessa ottaa asian käsiteltäväkseen. Ilmoitus ei välttämättä johda toimenpiteisiin, sillä AVI pyrkii ensisijaisesti selvittämään tapauksia, joihin liittyy vakava epäily lain tai hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta. Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa toimeksiantajan (velkoja) menettelyyn perinnässä.

Mikäli asiassa on syytä epäillä perintätoimen harjoittajaa lainvastaisesta menettelystä, AVI kuulee toiminnanharjoittajaa ja antaa asiassa kirjallisen päätöksen. AVI voi antaa perintätoimistolle virheellisen menettelyn vuoksi varoituksen tai vakavissa tapauksissa peruuttaa sen toimiluvan. AVI:lla ei ole toimivaltaa ratkaista mahdollisia asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia.

AVIn valvontatoimivalta koskee vain toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava (vapaaehtoinen perintä). AVI ei siten voi tutkia ilmoituksia, jotka koskevat oikeudellista perintää tai ulosottoperintää.

Lisätietoa perintätoiminnan valvonnasta löytyy aluehallintovirastojen verkkosivustolta. Sivustolla on myös julkaistu lyhennelmiä AVIn perintätoimen valvonnassa antamista päätöksistä. Lyhennelmiä on laadittu valvontakäytännössä esiin nousseista keskeisistä kysymyksis-tä ja linjauksista, ja sivuston ohjeistukseen on hyvä tutustua ennen ilmoituksen tekoa.

Toimi näin

Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti tai kirjallisesti joko valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Lähetä ilmoitus liitteineen Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.

Lisää liitteeksi perinnänharjoittajan lähettämät perintäkirjeet, asiassa mahdollisesti käyty sähköpostikeskustelu sekä ilmoittajan perinnänharjoittajalle toimittamat dokumentit.

Ilmoitukselle ei ole määräaikaa, mutta tee ilmoitus mahdollisimman pian epäkohdan havaitsemisen jälkeen.

Tapaukset, jotka eivät edellytä kattavampaa selvittelyä, pyritään käsittelemään muutamassa päivässä. Kirjalliseen päätökseen johtavissa valvonta-asioissa tavoitteellinen käsittelyaika on 9 kuukautta. Tällä hetkellä käsittelyaika on keskimäärin 6 kk.

Kenelle ja millä ehdoin

On ollut perinnänharjoittajan asiakkaana tai saanut sellaiselta valtuutuksen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020